Ohodnocení akcií ČKD Hronov, a.s. - finanční analýza podniku  

obchodní jméno: ČKD HRONOV akciová společnost
sídlo: Kostelecká 549 31 Hronov
IČO: 00529 834
Datum zahájení činnosti: 28. září 1990 na dobu neurčitou
Předmět podnikání : práce se stavebním strojem
  kovoobrábění
  stavba strojů s mechanickým pohonem
  hostinská činnost
  montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
  revize elektrických zařízení
  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
   ubytovací služby
  silniční motorová doprava nákladní
Rejstříkový soud: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 48.

Výše upsaného základního kapitálu : Výše upsaného základního kapitálu činí ke dni účetní závěrky za období 2000 hodnotu 120 155 tis.Kč a je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen na 120 155 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Všechny akcie znějí na majitele, jsou vydány v zaknihované podobě, jedná se o akcie registrované.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Popis struktury koncernu a pozice, kterou emitent zaujímá: Společnost ve smyslu ustanovení § 66 a zákona 513/1991 Sb. ve znění platných novel (tj. Obchodní zákoník) je společností s většinovým společníkem. Je osobou ovládanou.Ovládající společností je potom právnická osoba ČKD PRAHA Holding, a.s. se sídlem Freyova 27, 190 02 Praha 9, IĆO 1813, s výší podílu 74,6 % základního kapitálu. Společnost s touto osobou tvoří koncern.

ČKD HRONOV akciová společnost nevlastní žádné účastnické cenné papíry. ČKD HRONOV akciová společnost vlastní podíl na Bytovém družstvu nájemníků Náchod ve výši 70 tis. Kč.

Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám základního kapitálu nebo v počtu nebo druhu akcií , do kterých je rozložen : V průběhu posledních 3 let nedošlo k žádným změnám, které by měly rozhodující vliv na strukturu základního kapitálu, který je od roku 1993 ve výši 120 155 tis.Kč. Nedošlo ke změně počtu emitovaných akcií, jejíchž počet je 120.155 a jmenovitá hodnota 1000,- Kč/akcii. Tržní cena v poslední době dosahuje zhruba 25 % nominální hodnoty akcie. Emise je obchodována pouze na RM systému, z obchodu na Burze cenných papírů byla ze zákona stažena z důvodu velmi nízkých počtů obchodů.

Osoby, které emitenta ovládají nebo by je mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy): Firma : ČKD PRAHA Holding, a.s. Sídlo : Freyova 27, 190 02 Praha 9 Mezi emitentem a společností shora uvedenou není uzavřena tzv. ovládací smlouva. Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta je 74,61 %.

Osoby s podílem 5% na hlasovacích právech emitenta : Struktura akcionářů, tak jak je emitentovi známa stav k 31.12.2000:

Vlastník %
ČKD PRAHA HOLDING, a.s. 74,61
IPF 0,01
Restituent 5,18
Zahraniční akcionář 0,46
Ostatní DIK(představuje asi cca 1000 drobných akcionářů) 19,74

 udaje o c.p.

Druh cenného papíru akcie kmenová
Forma akcie na doručitele
Podoba zaknihovaná u centra cen. papírů
Hodnota emise 120.155 tis. Kč
Počet emitovaných akcií 120.155 ks
Připojené kupóny nejsou
Jmenovitá hodnota akcie 1.000,- Kč
Rok emise 1993
ISIN CZ 000 50 93 658
Způsob převodu cenných papírů bez omezení
Název a sídlo banky nebo finanční instituce, jejichžprostřednictvím mohou majitelé uplatňovat svá práva v sídle emitenta
Veřejný tisk, který najal cenný papír k obchodování RM Systém

Přehled vyplacené dividendy na 1 akcii:

rok vzniku nároku na výplatu 1996 1997 1998 1999 2000 2001

výplata dividendy za úč. období

1995 1996 1997 1998 1999 2000
 Kč/1 akcii brutto 10 10 10 0 8 20*

Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá:

Mezi veřejností je umístěno 23 718 kusů akcií, na které připadá 23 718 tis. Kč základního jmění, tj.19,74 % z celkového základního kapitálu společnosti.

Údaje o tržbách za prodané vlastní výrobky a služby :

tis. Kč 1998 1999 2000
Prodej celkem: 224.802 220.149 230.398
Přímý vývoz 80.423 71.755 90.084

Přímý vývoz jsou dodávky přímo do zahraničí. V převážné míře se jedná o dodávky do zemí Evropské unie.

Rozlišení tržeb za prodané vlastní výrobky a služby dle druhů činností:

% z celkového objemu 1998 1999 2000
obor 338 - převodovky 45,5 57,7 55,0
442 - autodíly 14,5 11,9 10,3
482 - naftové motory 5,5 5,1 4,3
525 - polygrafický průmysl 33,1 22,9 26,4
ostatní 1,4 2,4 4,0

Z výše uvedeného pohledu je zřejmé, že se prohlubuje a rozšiřuje obor 338 - převodovky a naopak značný útlum v oboru 482 - naftové motory.

Hlavní investice uskutečněné v létech 1997 - 2000

Společnost v průběhu uplynulých čtyř let neinvestovala v oblasti finančních investic. Investice, které byly realizovány, byly v oblasti hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, především v oblasti nových technologií.

tis. Kč 1997 1998 1999 2000
Investice celkem 25 554 21.163 16.353 29.171

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců

Přepočtený stav zaměstnanců dle kategorií      
  1998 1999 2000
Celkem 349 332 318
z toho: DV 125 120 116
DR 86 80 76
THP 138 132 126
Očekávaná hospodářská a finanční situace      
  2000 skutečnost 2001 předpoklad 2002 předpoklad
Tržby 230 398 239 713 244 100
Přidaná hodnota 117 832 101 439 117 288
HV 16.148 8.056 1.404
Provozní HV 23.319 13.598 7.856
Vlastní kapitál 176.561 177.714 174.618
z toho: zákl. jmění 120.155 120.155 120.155
Reservy 17.202 - -
Dlouhodobé závazky - - -
Krátkodobé závazky 27.378 24.000 30.000
Bank. úvěry dlouhodobé - - -
Běžné bankovní úvěry 1.755 20.000 22.000

Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta pro další období:

Akciová společnost ČKD HRONOV předpokládá ve svém výhledu pro rok 2001 pokračování ve všech základních oborech své podnikatelské činnosti s tím, že hlavní akcent klade na rozvoj oboru převodových zařízení a ozubení. Z tohoto důvodu soustřeďuje své investiční aktivity do rozšíření výrobně-technické základny .

Cílem úspěšného rozvoje společnosti a uplatnění produktů společnosti je samozřejmě dosažení srovnatelné technické úrovně výrobků, tj. možné jen za předpokladu vysoké specializace a racionalizace na všech stupních výrobního procesu.

Údaje o obchodních vyhlídkách emitenta nejméně do konce běžného účetního období:

Společnost předpokládá pro rok 2001 uzavření a zrealizování obchodních případů v objemu 230 mil Kč. Tento objem zajistí zčásti opakující se výrobou především pro zahraniční partnery v oblasti EU a částečně pro některé lukrativní tuzemské odběratele. Samozřejmě je v důsledku probíhajících restrukturalizačních změn českého strojírenského průmyslu postavena před problém nahradit výpadek některých odběratelů náhradním výrobním programem. Prohlubující se rozpad některých finálních tuzemských odběratelů se postupným úsilím pracovníků ČKD HRONOV daří nahradit získáním nových obchodních partnerů. Je nutné si uvědomit, že zavádění nových výrobních programů s sebou přináší řadu technických, organizačních a dodavatelských problémů, které je nutno operativně řešit.

Neustálé hledání nových obchodních případů znamená také vyšší nároky v oblasti nákladů a klade také vysoké nároky na odbornou způsobilost pracovníků na všech stupních řízení.

Situace společnosti k 30.6.2001

Údaje o tržbách za prodané vlastní výrobky a služby :

tis. Kč 1-6/1999 1-6/2000 1-6/2001
Prodej celkem: 117 122 119 709 132 398
Přímý vývoz 47 664 48 480 57 825

V prvním pololetí roku 2001 dosáhla společnost z prodeje zboží 132 398 tis.Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2000, kdy tento ukazatel dosáhl hodnoty 119 709 tis.Kč, o 10,6 % více. Nárůst představoval také přímý export, který je z převážné části tvořen především vývozem do zemí Evropské unie. Objem vývozu je ve srovnání s prvním pololetím roku 2000 vyšší o 19,3% a představoval v prvním pololetí roku 2001 hodnotu 57 825 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek byl v prvním pololetí roku 2001 ve výši 9 233 tis.Kč a hospodářský výsledek 5 145 tis.Kč.

Byla vytvořena přidaná hodnota ve výši 68 629 tis.Kč, za srovnatelné období roku 2000 dosáhl tento ukazatel hodnoty 66 610 tis.Kč, což je o 3,0 % více. Společnost v současné době zaměstnává 310 pracovníků (uvedeno v postupné přepočtené hodnotě). Vývoj produktivity přidané hodnoty na pracovníka vykazuje rostoucí tendenci. Za první pololetí roku 2001 představoval hodnotu 221,4 tis.Kč /1 pracovník, což je o 6,0 % více ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku, kdy tento ukazatel dosáhl hodnoty 208,8 tis.Kč/1 pracovník.

Ke konci prvního pololetí roku 2001 evidovala společnost celkem 46 548 tis.Kč pohledávek z obchodního styku. Z toho zahraniční pohledávky představovaly hodnotu 12 859 tis.Kč a tuzemské pohledávky 33 689 tis.Kč. Z celkového objemu pohledávek činily pohledávky po lhůtě splatnosti 22 846tis.Kč. Podíl zahraničních pohledávek po lhůtě splatnosti byl 3 606 tis.Kč a podíl tuzemských pohledávek po lhůtě splatnosti byl 19 240 tis.Kč. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou bonitní a převážná většina není starší jednoho roku.

V průběhu měsíce února společnost opakovaně uzavřela smlouvu s financujícím ústavem na poskytnutí rámcové úvěrové smlouvy. V tomto limitu má možnost čerpat krátkodobý devizový revolvingový úvěr na krytí oběžných prostředků, krátkodobý devizový kontokorentní úvěr na krytí oběžných prostředků, krátkodobý korunový kontokorentní úvěr na krytí oběžných prostředků, dále pak krátkodobé , střednědobé bankovní záruky a swapové operace. K 30.6.2001 společnost čerpala úvěr ve výši 150 tis. EUR, což v platném kurzu představuje částku 5 065 tis.Kč.

Dne 12. června 2001 se konala v Hronově řádná valná hromada akcionářů ČKD HRONOV akciová společnost. Na této valné hromadě došlo k schválení roční účetní závěrky za období 2000, bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku za rok 2000 a také byla schválena výplata dividendy ve výši 20,- Kč brutto na jednu akcii akcionářům k rozhodnému dni konání valné hromady. Společnost v souladu s dikcí právních předpisů provedla úpravu stanov, které byly na řádné valné hromadě schváleny, dále byli akcionáři seznámeni se zněním smluv se statutárními a dozorčími orgány a s výší odměn členům těchto orgánů. Tento bod valná hromada odsouhlasila.

V prvním pololetí společnost proinvestovala celkem 23 754 tis.Kč. Jednalo se především o dvě hlavní technologická zařízení, a to frézku na ozubení OFA 32 CNC a měřící stroj P 100 na ozubení Klingelnberg.

Tis.Kč 1 - 6 /2000 1 - 6 /2001 Index 2001/2000 %
Tržby 119 709 132 398 110,6
Přidaná hodnota 66 610 68 629 103,0
Hospod.výsledek 4 893 5 145 105,2
Provoz.hosp.výsled. 13 004 9 233 71,0
Vlastní jmění 165 559 179 009 108,1
Z toho zákl.kapitál 120 155 120155 100,0
Rezervy 25 071 26 261 104,7
Dlouhodobé závazky 0 0  
Krátkodobé závazky 24 321 39 221 161,3
Bank.úvěry dlouhod. 0 0  
Běžné bank.úvěry 1 792 5 065 282,6

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že ČKD HRONOV akciová společnost hospodařila v prvním pololetí roku 2001 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 5145 tis. Kč. Za první pololetí uplatnila na trzích své výrobky v celkové hodnotě 132 398 tis.Kč, z toho představoval export 57 825 tis.Kč. Při tomto objemu výroby dosáhla společnost provozního hospodářského výsledku 9 233 tis.Kč.

Ohodnocení akcií ČKD Hronov, a.s.

1) dle vlastního jmění: Vlastní kapitál měla firma k 30.6.2001 179 mil. Kč, což bylo 1490 Kč majetku připadajícímu na jednu akcii.

2) dle zisku připadajícího na jednu akcii: Firma dosáhla k ultimu roku 2000 HV ve výši 16,1 mil. Kč, což znamená 134 Kč zisku na jednu akcii. Společnost patří do oboru strojírenství (méně atraktivní obor), proto ukazatel P/E stanovuji na 6. Po výpočtu získáme cenu na úrovni 800,- Kč.

3) dle budoucnosti: zisk pro rok 2001 je očekáván na úrovni 8,0 mil. Kč, pro rok 2002 je pak očekáván na úrovni 1,5 mil. Kč. Tyto předpoklady jsou dosti pesimistické. Pokud budou naplněny, dojde ke snížení zisku na akcii na cca 70 Kč v roce 2001 a na cca 12 Kč v roce 2002. Dle budoucích očekávání lze stanovit cenu akcie na úroveň kolem 400,- Kč.

Pokud zprůměrujeme výše vypočtené ceny získáme výslednou vnitřní cenu akcie k 30.6.2001 na úrovni kolem 900,- Kč. Pokud přihlédneme k tržní ceně akcie cca 150,- Kč a přiřadíme jí váhu 30%, sníží se pak vypočtená cena na úroveň 670 Kč. Cena dle znaleckého posudku pro stanovení ceny akcie při nabídce převzetí by se měla pohybovat v rozmezí 400-800 Kč. Cenu negativně nejvíce ovlivní nízká trhová cena a případný předložený negativní ekonomický výhled.

Další skutečnosti: Majoritní vlastník ČKD Praha holding, a.s. deklaroval zájem společnost prodat v rámci soudního vyrovnání. Prodej je naplánován na rok 2002. Vzhledem k poměrně solidní ekonomické situaci firmy lze předpokládat, že by o společnost mohl být zájem a to nejen od investorů z oboru. Cenu za 76% balík lze pak odhadovat minimálně na úrovni 50 mil. Kč (cca 500,- Kč za akcii).

Ekonomická data k 30.9.2001 - Provozní HV dosáhla firma ve výši 23,5 mil. Kč, celkový HV pak byl 17,75 mil. Kč (což je nad očekávání dobrý výsledek). Vlastní kapitál se zvýšil na 191,4 mil. Kč, cizí zdroje se pak snížily na 46,9 mil. Kč. Z těchto výsledků je patrné, že letošní rok je pro ČKD úspěšný, a že očekávaný HV ke konci letošní roku bude s největší pravděpodobností překonán. Lze tedy předpokládat, že předložený plan pro rok 2002 bude též překonán.

Ohodnocení akcií metodou Znaleckého posudku - leden 2002

1) Tržní hodnota akcie je 130,- Kč

2) Vlastní kapitál na akcii byl k 30.9.2001 ve výši 1.593,- Kč.

3) Dle budoucího diskontovaného HV.

  2001 2002 2003 2004 2005
Výkony 255000 264000 272000 280000 290000
Přidaná hodnota 123000 127000 131000 135000 139000
Osobní náklady 78000 81000 84000 87000 90000
Odpisy 23500 24000 24000 24000 24000
Provozní hosp.výsl. 23000 20000 20500 21000 22000
Hosp.výsl.z fin.oper. -6600 -6300 -6000 -5600 -5000
HV za úč.období 11000 9000 9500 10000 11000
Diskontace 0 0,96 0,9216 0,8847 0,8493
HV po diskontaci 11000 8640 8755 8847 9342
Na akcii 91,55 71,90 72,86 73,63 77,75
Pravděpodobná dividenda 40,00 40,00 45,00 45,00 50,00

Průměrný diskontovaný zisk: 77,54,- Kč
Požadované zhodnocení: 15%
Vypočítaná cena: 77,54/15*100= 516,93 Kč

Cena č1) 130,00 10% 13,00
Cena č2) 1593,00 20% 318,60
Cena č3) 517,00 70% 361,90
Celková cena     693,50

Cena akcie dle dostupných informací by v případě prodeje 74,61% akcií neměla překročit700,- Kč, což je tedy 62.750.000,- Kč za 89.648 ks akcií.

 
 

na vršek stránky
aktualizace prosinec 2005