Znalecký posudek z oboru ekonomie - ukázka

Předmět znal. posudku: Stanovení 100% podílu společnosti****
Účel znal. posudku: Dědické řízení
Objednatel:  
Zpracovatel: XXXXX
Datum místního šetření:  
Ocenění vypracováno ke dni:  
Celkový počet listů vč. příloh:  
Počet předávaných vyhotovení:  
Datum vyhotovení znal. posudku: 22.7.2005

NÁLEZ

1 Zadání

1.1 Definice zadání znaleckého posudku

Cílem tohoto znaleckého posudku je ocenění společnosti **** pro účely dědického řízení.

1.2 Výčet vstupních dat a podkladů obdržených od objednatele

 • Základní identifikační údaje (výpis z obchodního rejstříku)
 • Obchodní historie společnosti
 • Popis majetku společnosti (aktiva, pasiva, závazky, leasing, pohledávky, kapitálové účasti…) - Rozvaha k 31. 12. 2003, k 31. 12. 2004 a k 31.5.2005
  - Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2003, k 31. 12. 2004 a k 31.5.2005
  - Příloha k účetním výkazům : 2003, 2004, 31.5.2005
 • Finanční plán do roku 2009 - rozvaha
 • Finanční plán do roku 2009 - Výkaz zisků a ztrát
 • Seznam investičního majetku včetně jeho účetního ocenění

2 Popis vývoje a současného stavu společnosti

2.1 Identifikace společnosti

Obchodní firma: ****
Sídlo: ****
Identifikační číslo: ****
Vznik společnosti: ****
Základní kapitál: ****
Právní forma: ****
Aktuální výpis z obchodního rejstříku je v příloze č. 1

2.2 Vlastnická struktura

Společníci: ****
(Příloha č.1- Výpis z Obchodního rejstříku)

2.3 Obchodní historie a současná činnost společnosti

Společnost byla založena v roce ****. Od doby založení se věnuje stavebním pracem drobného a středního charakteru. Počet zaměstnanců se po celou dobu pohybuje na úrovni 20-25 lidí. Firma se věnuje především získáváním zakázek na výstavbu rodinných domů, oprav a rekonstrukcí, dále se účastní výběrových řízení na státní zakázky vyhlašované v okolí sídla společnosti. Společnost nedisponuje žádnými administrativními prostory a zázemí tvoří jedna místnost rodinného domu majitele.

2.4 Organizace a řízení společnosti

· Statutární orgán: Statutárním orgánem jsou jednatelé, za společnost se podepisuje a jedná každý z jednatelů samostatně.

(Příloha č.1 - Výpis z obchodního rejstříku)

2.5 Popis majetku společnosti

2.5.1 Rozbor aktiv - vlastněný majetek

Společnost vlastní majetek (aktiva) v účetní hodnotě bezmála 2.215 tis. Kč. Necelá polovina majetku je stálého charakteru (samostatné movité věci). Zbylá část aktiv je tvořena převážně krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem.

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.5.2005 je v příloze č. 2.

2.5.2 Rozbor pasiv - závazky

Pasiva společnosti jsou tvořena z 50% vlastním kapitálem. Druhá polovina pak připadá na cizí zdroje, jako jsou rezervy, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci.

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.5.2005 je v příloze č. 2.

2.5.3 Seznam důležitých podrozvahových závazků

K 31.5.2005 společnost nevykazuje žádné podrozvahové závazky.

2.5.4 Leasing

K 31.5.2005 společnost nefinancovala aktiva prostřednictvím leasingu.

2.5.5 Pohledávky

K 31.5.2005 společnost vykazovala krátkodobé pohledávky v celkové výši 1.244 tis. Kč, opravné položky byly natvořeny ve výši 206 tis. Kč.. Z toho na krátkodobé pohledávky z obchodního vztahu připadlo 100%. Po lhůtě splatnosti společnost evidovala celkem pohledávky za 1.244 tis. Kč, z toho nad 182 dnů po splatnosti bylo 800 tis. Kč.

2.5.6 Závazky

K 31.5.2005 společnost vykazovala krátkodobé závazky v celkové výši 366 tis. Kč. Z toho na krátkodobé závazky z obchodního styku připadlo 343 tis. Kč. Po lhůtě splatnosti pak společnost evidovala závazky ve výši 89 tis. Kč, z toho nad 182 dnů po splatnosti nebyly evidovány žádné závazky.

2.5.7 Kapitálové účasti

Společnost nemá žádné kapitálové účasti.

2.6 Odběratelé

Společnost nemá hlavní ani dominantní odběratele. Získávání zakázek probíhá operativně na základě aktuálních nabídek a situace na trhu.

2.7 Dodavatelé

Stejné jako u odběratelů.

2.8 Vývoj počtu zaměstnanců za poslední 3 roky

Společnost zaměstnávala během posledních 3 let 20-25 zaměstnanců (zedníci, přidavači). V roce 2004 měla společnost 22 zaměstnanců.

3 Obecné předpoklady a omezení

Tento znalecký posudek byl vypracován za následujících předpokladů a podmínek:

 • Ocenění bylo provedeno v souladu s uznávanými profesionálními normami pro oceňování.
 • Výsledné ocenění je platné pouze pro účel v tomto znaleckém posudku stanovený. Jakékoliv jiné použití nebo převzetí údajů pro jiný účel objednatelem nebo třetí osobou je neplatné.
 • Zpracovatel znaleckého posudku předpokládá zcela pravost, správnost a úplnost všech podkladů, které mu objednatel poskytl, a proto neprovedl žádná šetření k ověření těchto podkladů.
 • Zpracovatel znaleckého posudku prohlašuje, že je přesvědčen o pravosti, přesnosti a úplnosti všech uvedených údajů (veškeré údaje, vyjádření nebo výpočty, které byly poskytnuty objednatelem nebo jinými osobami a které byly použity při tvorbě tohoto znaleckého posudku). Ačkoliv byly tyto získány ze spolehlivých zdrojů, neposkytuje zpracovatel žádné záruky ani nepřebírá žádnou zodpovědnost za jejich přesnost.
 • Zpracovatel si vyhrazuje právo zahrnout objednatele do seznamu svých klientů.

Pokud nebyl společností doložen opak:

 • Předpokládá se chování a jednání společnosti, jejích orgánů a odpovědných vedoucích pracovníků v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a převzatými závazky.
 • Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv.
 • Odhadnutá hodnota jmění společnosti respektuje aktuální obecné podmínky trhu k datu ocenění a parametry finančního trhu, dále reflektuje finanční situaci společnosti k datu tohoto ocenění.
 • Předpokládá se nepřetržité trvání společnosti v nezměněné podobě.

Zpracovatel tohoto znaleckého posudku nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách, ke kterým může dojít po datu vydání tohoto znaleckého posudku.

4 Vyjádření auditora

Společnost nemá zákonnou povinnost auditovat účetní závěrku.

5 Prohlášení zpracovatele

Prohlašuji tímto, že v současné době, ani v mně známé blízké budoucnosti, nebudu mít účast ani prospěch z jakékoliv činnosti související s oceňováním jmění a majetkových podílů ve společnosti ****

Dále prohlašuji, že honoráře ani odměny za tento znalecký posudek nezávisí na propočtených hodnotách ani na závěrech.

6 Odkazy na použitou literaturu

ZOM Zákon o oceňování majetku
TEGoVA Norma evropské organizace znalců TEGoVA
ČSÚ Oficiální www stránky Českého statistického úřadu
ČNB Oficiální www stránky České národní banky
ČSÚ – Ukazatele publikace ČSÚ – „Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje České republiky a MPSV“
MFČR Oficiální www stránky Ministerstva financí České republiky
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností

POSUDEK

7 Definice základních pojmů

Moje šetření, které se týkalo majetku společnosti **** jsem provedl v souladu se zadáním s cílem "… ocenit jmění společnosti ****…".

Veškeré ocenění majetku respektive služeb bylo provedeno na základě předpokladu pokračování jeho formy užití ke stejnému nebo obdobnému účelu ve stejném místě, respektive kontinuálního pokračování těchto služeb.

Majetek a služby se oceňují cenou obvyklou (pokud zákon nestanoví jinak). Cena obvyklá je v souladu se zákonem o oceňování majetku definována takto:

"… Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popř. obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních a jiných kalamit. Osobními poměry se rozumí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim …" (Pramen: ZOM)

Výše uvedená definice je obdobná s definicí objektivní (fair) tržní hodnoty, která je stanovena normou evropské organizace znalců TEGoVA:

"… Objektivní tržní hodnotou se rozumí předpokládaná částka, za kterou by aktivum mělo být k datu ocenění směněno, a to mezi kupujícím a prodávajícím v transakci samostatných a nezávislých partnerů po náležitém marketingovém období, v níž každá strana jedná informovaně, rozumně a bez donucení." (Pramen: TEGoVA)

8 Rozbor tržního prostředí

8.1 Obecný rozbor - Makroekonomické ukazatele v ČR

8.1.1 Inflace

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců.

    2000 2001 2002 2003 2004
Míra inflace (průměr) % 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8
(Pramen ČSU)

Jak tabulka ukazuje, podařilo se snížit míru inflace na úroveň odpovídající zemím Evropské unie. V prosinci 2004 činila inflace pouze 2.8 % a během roku 2003 se dokonce pohybovala i v záporných hodnotách (deflace). Očekávaná inflace v dalších letech se bude pohybovat v intervalu 2,0 % - 4,0 %. Zvýšení ekonomické aktivity v České republice v současnosti není taženo tlaky způsobujícími růst inflace.

(Pramen: ČNB)

8.1.2 Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti je podíl, kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve jmenovateli pracovní síla. Podle toho, jakým způsobem se počet nezaměstnaných získává, lze rozlišit:

 • obecnou míru nezaměstnanosti, která je získána z výsledků výběrového šetření pracovních sil podle mezinárodních definic a doporučení;
 • registrovanou míru nezaměstnanosti, kde jsou za nezaměstnané považováni na úřadech práce registrovaní neumístění uchazeči o zaměstnání.
    2000 2001 2002 2003 2004
Obec. míra nez. % 8,80 8,10 7,30 7,80 8,30
Míra regist. nez. % 9,02 8,54 9,15 9,90 10,24
(Pramen: ČSU - Ukazatele) Nezaměstnanost v ČR v letech 2000 - 2004 podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), (údaje v %, u MPSV údaje ke konci roku, u VŠPS průměrné roční údaje v uvedených letech ):

Z demografického hlediska zasahuje Českou republiku v posledních letech nepříznivý trend. Ubývá ekonomicky aktivního obyvatelstva a na druhou stranu přibývá obyvatel v neproduktivním věku (společnost stárne). S tím souvisí i deficit důchodových účtů a velmi vysoký podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu. Je tedy nevyhnutelné provést co nejrychleji penzijní reformu, která by efektivně vyřešila financování důchodů.

Výše uvedený vývoj paradoxně působí pozitivně na celkovou míru nezaměstnanosti. Se snižováním počtu ekonomicky aktivních obyvatel se snižuje také míra nezaměstnanosti. Jde však o zanedbatelnou změnu (navíc irelevantní).

Zásadními faktory působícími na výši nezaměstnanosti jsou restrukturalizace podniků na straně jedné a investice do průmyslových zón na straně druhé. Zatímco díky restrukturalizaci podniků (případně úplného zániku) nezaměstnaných přibývá, do nově zbudovaných zón se v současné době stále častěji daří přilákat zahraniční investory, kteří zde investují do poboček zahraničních společností a vytvářejí tak nová pracovní místa.

Přes výše uvedený globální vývoj míry nezaměstnanosti přetrvávají dílčí problémy v některých okresech, kde se míra nezaměstnanosti pohybuje mezi 15 - 20 procenty.

8.1.3 Veřejné finance

Veřejné finance se dají rozdělit do třech základních rovin:

 • státní rozpočet (zkratka SR)
 • územní rozpočty
 • státní dluh (zkratka SD)
    2000 2001 2002 2003 2004
Saldo SR mld. Kč -46,1 -67,7 -45,7 -109,1 -93,7
Saldo SR/HDP % -2,1 -2,9 -1,9 -4,3 3,4
SD mld. Kč 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9
SD/HDP % 13,5 14,9 16,4 19,3 21,6

Státní rozpočet České republiky je již několik let v řadě sestavován jako deficitní (se schodkem), a to i přes uspokojivé tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) a s tím spojené oživení domácí ekonomiky. Největším problémem státního rozpočtu jsou mandatorní výdaje, které činí více než 60 % všech výdajů rozpočtu, na druhé straně je to pak nerealisticky sestavovaná příjmová stránka (např. nereálné výnosy z privatizace) a zahrnutí ztrát Konsolidační agentury a FNM (Zahrnutí těchto ztrát zapříčiňuje optický nárůst deficitu, nicméně vyjadřuje pouze zprůhlednění veřejných financí oproti minulosti, kdy existovalo mnoho mimorozpočtových deficitů, které však zvyšovaly celkový státní dluh. V roce 2003 překročil deficit státního rozpočtu poprvé jedno z Maastrichtských kritérií (deficit maximálně ve výši 3 HDP), kdy ke konci fiskálního roku byl zaznamenán deficit v rekordní výši 109,1 miliard Kč (tj. 4,3 % HDP). V roce 2004 byl schodek sice nižší (93,7 miliard Kč, tj. 3,4% HDP), ale opět překročil hranici 3 % HDP.

Celkový státní dluh České republiky ke konci roku 2004 činil téměř 600 miliard Kč. Zatímco vnější dluh mírně klesá, vnitřní dluh naopak roste. To je způsobeno hlavně financováním schodku státního rozpočtu, který je kryt především emisemi státních dluhopisů či státních pokladničních poukázek. Vinou dlouhodobého schodkového hospodaření státu stále více roste dluhová služba a významně zatěžuje státní rozpočty příštích období. Celkovým státním dluhem vyjádřeným v procentech HDP (21.6 %) sice patříme mezi nejméně zadlužené státy v Evropě, nicméně pokračující trend (rychlost) neustálého zvyšování tohoto ukazatele je znepokojující. (Pramen: ČSÚ)

8.1.4 Kurs koruny a platební bilance

Od května 1997 se česká koruna pohybuje volně bez pevného oscilačního pásma (řízený floating) a ČNB intervenuje v její prospěch či v neprospěch jen tehdy, kdy by její kurs k Euru či k dolaru mohl ohrozit vnější stabilitu země.

Kurs české koruny vůči ostatním měnám (Euro, USD) významně ovlivňuje saldo obchodní bilance. Obchodní bilance je rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu za určité období. V případě, že hodnota vývozu převyšuje hodnotu dovozu, jde o aktivní obchodní bilanci (hovoříme o přebytku obchodní bilance), a pokud je hodnota vývozu menší než hodnota dovozu, jde o pasivní obchodní bilanci (hovoříme o schodku či deficitu obchodní bilance).

Kurs vůči dolaru má zásadní vliv především na import, neboť stěžejní suroviny, jako je ropa, zemní plyn atd., jsou většinou dováženy za americké dolary.

Kurs vůči Euru zase určuje objem exportu, protože většina tuzemských společností exportuje převážně do zemí Eurozóny. Příliš silná koruna tak znesnadňuje cenovou konkurenceschopnost českých výrobků.

Saldo platební bilance je z části vyrovnáváno přílivem přímých zahraničních investic, které jsou v ČR jednoznačně nejvyšší ze všech transformujících se ekonomik ve střední a východní Evropě (vyjádřeno v USD na obyvatele).se ekonomik ve střední a východní Evropě (vyjádřeno v USD na obyvatele).

8.1.5 Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) - klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Aby byl vyloučen vliv změn cen, je vyjádřen ve stálých cenách (průměrné ceny roku 1995).

    2000 2001 2002 2003 2004
HDP mld. 2150,1 2315,3 2414,7 2550,8 2751,1
HDP na obyv. 209 302 226 449 236 714 250 033 269 530
Růst HDP % 3,9 2,6 1,5 3,7 4,0

V letech 1997 - 1999 se domácí ekonomika nacházela v recesi, ze které se dostala až v roce 2000 (růst HDP o 3,9 %). Za rok 2004 vzrostl HDP ve stálých cenách již o 4,0 %.

Hlavním nositelem růstu HDP se stává domácí poptávka, která se ponejvíce projevuje v tvorbě fixního kapitálu. Zdrojem nárůstu tvorby hrubého fixního kapitálu byly především investice do budov a staveb, podporované přímými zahraničními investicemi. Dalším nositelem růstu HDP byla poptávka domácností, což bylo do značné míry ovlivněno odrazem vývoje reálných příjmů domácností, spotřeby na úvěr a v neposlední řadě také očekáváním příznivého budoucího vývoje.

Naopak zpomalován byl růst HDP hlavně vývojem zahraničního obchodu a vývojem ekonomik v zemích EU a především pak negativním vývojem ekonomiky Německa (náš největší obchodní partner).

(pramen ČSÚ)

8.1.6 Shrnutí vývoje makroekonomických ukazatelů

Vývoj nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů v letech 2000 - 2004:
    2000 2001 2002 2003 2004
Míra inflace % 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8
Růst HDP % 3,9 2,6 1,5 3,7 4,0
Nezaměstnanost % 9,02 8,54 9,15 9,90 10,24
Saldo Stát.rozpoč. mld -46,1 -67,7 -45,7 -109,1 -93,7
(Pramen: ČSÚ, ČSÚ - Ukazatele, MFČR)

8.1.7 Predikce národního hospodářství ČR

Predikce některých ekonomických ukazatelů:
  2005 2006 2007 2008
Míra inflace (%) 2,5 2,7 2,5 2,5
Růst HDP (%) 4,0 4,3 4,5 4,0
Růst HDP (mld. Kč, b.c.) 2 672 2 862 2990 3110
Míra nezaměstnanosti (%) 10,0 9,8 9,5 9,2
(Pramen: ČSÚ, MFČR)

Česká republika by měla v následujících letech pokračovat v nastoleném ekonomickém růstu. Stagnující ekonomika ve vyspělých západoevropských státech (především Německu) na kterých je z velké části závislý export tuzemských výrobců, měla i v roce 2004 na tuzemskou průmyslovou produkci negativní vliv. Avšak světová ekonomika (západní Evropa a USA) již vydává pozitivní signály, a proto i v České republice můžeme očekávat stabilnější ekonomický růst bez významných negativních vnějších vlivů.

Negativní faktor, který může ovlivnit českou ekonomiku, je prohlubující se schodek veřejných financí. Vláda se již také snaží prosadit reformu veřejných financí, která sice svou razantností zdaleka nevyhovuje současnému stavu, lze však předpokládat, že budou v tomto směru učiněny další kroky.

Vstup České republiky do EU v roce 2004 pomohl exportujícím podnikům dosáhnout srovnatelné podmínky přístupu na evropské trhy a České republice přinesl vyšší makroekonomickou stabilitu.

V roce 2005 pak dochází k dalšímu zlepšování ekonomických ukazatelů ČR. Jde především o růst HDP (cca 4%), další snižování schodku státního rozpočtu a snižování schodku obchodní bilance ČR. Z dalších ukazatelů je pak významné snížení nezaměstnanosti až pod 9% a udržení hodnot inflace pod 2%.

8.2 Rozbor trhu v daném odvětví

8.2.1 Definice daného odvětví (podle OKEČ)

45 Stavebnictví
45.1 Příprava stavenišť
45.11 Demolice a zemní práce
45.21.1 Bytová výstavba
(Pramen: ČSÚ, OKEČ)

8.2.2 Rozbor trhu v ČR - stavebnictví

Podle vykázaných údajů stavební výroba ve 2. Čtvrtletí 2005 zůstala na úrovni 2. Čtvrtletí roku 2004. Rozhodující směry v tomto období byly - inženýrské stavby, dálniční stavby, obchodní, logistická a administrativní centra, bytový výstavba.

Stavební výroba podle velikosti podniků pak byla rozložena: Malé podniky 47,3%, Střední podniky 18,5%, Velké podniky 34,2%

Ve stavebních podnicích, které měly více jak 20 zaměstnanců, bylo zaměstnáno více jak 160 tis. osob.

(Pramen: ČSÚ)

8.3 Rozbor konkurence

8.3.1 Výčet hlavních konkurentů

V oboru stavebnictví je velmi vysoká konkurence. V každém regionu se nachází několik desítek menších a středně velkých firem, proto je bezpředmětné dělat seznam hlavních konkurentů.

8.3.2 Konkurenceschopnost společnosti - srovnání

Společnost patří svou velikostí mezi malé společnosti. Její hlavní výhodou je dlouholeté působení na trhu. Naopak nevýhodou je poměrně vysoký stav počtu zaměstnanců, což má za následek ztrátovost.

8.4 Rekapitulace a výhledy společnosti do budoucna

Společnost byla v roce 2004 po ekonomické stránce ztrátová. Účetní ztráta byla dosažena i za prvních 5 měsíců roku 2005. Z toho vyplývá, že hlavní prioritou je buď rapidní zvýšení počtu zakázek nebo redukce počtu zaměstnanců. Pokud by totiž společnost měla pokračovat v nastoleném trendu je její podnikatelská budoucnost krajně nejistá.

8.5 Rozbor vnějších rizik ovlivňujících budoucí činnost společnosti

Snížení počtu stavebních zakázek, insolventnost odběratelů, platební morálka odběratelů, zvýšení konkurence na trhu to jsou hlavní vnější rizika, které mohou negativně ovlivnit činnost společnosti v následujících letech.

9 Ekonomický rozbor společnosti

9.1 Finanční analýza

Podkladem pro zpracování finanční analýzy jsou dodané ekonomické výsledky společnosti za účetní období ( 2003, 2004 a údaje k 31.5.2005). Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč, není-li uvedeno jinak.

9.1.1 Absolutní ukazatele

Základní údaje z účetních výkazů společnosti****.(2003 - 31.5.2005):
Název: 2003 2004 31.5.2005
AKTIVA CELKEM 3.119 2.365 2.215
Dlouhodobý majetek 1.664 994 994
Oběžná aktiva 1.456 1.371 1.220
- Zásoby 3 3 3
- Krátkodobé pohledávky 920 1.054 1.244
- Finanční majetek 534 313 -27
Ostatní aktiva 0 0 0
       
Základní kapitál 100 100 100
Vlastní kapitál 1.884 1.526 1.105
Cizí zdroje 1.236 839 1.109
- Krátkodobé závazky 984 415 366
- Bankovní úvěry a výpomoci 0 280 600
- Ostatní pasiva 0 0 0
       
Tržby za prodej zboží 13.860 10.990 2.304
Výkony 0 0 0
Přidaná hodnota 5.022 4.118 532
Osobní náklady 4.125 3.617 913
Odpisy 664 670 0
Provozní hospodářský výsledek 275 -448 -387
Finanční výsledek hospodaření -56 -90 -34
Výsledek hospodaření za ú.o. 180 -537 -421

9.1.2 Analýza účetních výkazů

Výsledek analýzy účetních výkazů
Struktura a vývoj aktiv a pasiv:
Celkový objem aktiv a pasiv společnosti se od roku 2003 neustále snižuje K postupnému snižování také dochází u podílu stálých aktiv k celkovým aktivům. K 31.5.2005 je pak tento podíl necelých 45 %. Největší podíl na oběžných aktivech pak mají krátkodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku) a to více jak 100% z oběžných aktiv a cca 55 % z celkových aktiv (finanční majetek byl totiž mínusový). Aktiva firmy lze hodnotit jako nevyvážená, a to z důvodu vysokého podílu pohledávek. Pasiva firmy jsou pak rozdělena 50% na 50% mezi vlastní kapitál a cizí zdroje. Podíl vlastního kapitálu však klesá a to z důvodu ztrátovosti firmy. Financování vlastním kapitálem je pak nahrazováno financováním krátkodobými finančními výpomoci.

Struktura a vývoj výkazu zisku a ztrát:
Tržby z prodeje zboží vykazují klesající tendenci, což není dobré. Přidaná hodnota nestačila k 31.5.2005 pokrýt mzdové náklady, což svědčí o vysoké přezaměstnanosti a nízké produktivitě práce. Odpisy majetku byly v roce 2003 a 2004 na úrovni 660-670 tis. Kč.. V roce 2005 pak lze očekávat u této položky významný pokles (majetek je z velké části již odepsán). U provozního hospodářského výsledku a celkového hospodářského výsledku došlo v letech 2003 a 2004 ke změně. Když ze ziskovosti se firma dostala do poměrně vysoké ztrátovosti. Tato ztrátovost pak zůstala i za prvních pět měsíců roku 2005. Z těchto informací vyplývá, že společnost prožívá ekonomickou krizi a je otázkou zdali tuto krizi vůbec přežije a nebo skončí konkurzem.

9.1.3 Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele dělíme dle jejich charakteru do několika následujících skupin:

 • Ukazatele likvidity
 • Financování (ukazatelé rizikovosti)
 • Aktivita
 • Rentabilita
 • Ukazatele na bázi Cash-Flow

9.1.4 Ukazatele likvidity

Likvidita 1.stupně - pohotová
Tato likvidita vyjadřuje platební schopnost. Jde o tzv. placení hotovými penězi. Ukazatel se vypočítá: Finanční majetek/ krátkodobé závazky. Za optimum se považuje 0,2-0,5.

Likvidita 2.stupně - běžná
Ukazatel se vypočítá: (Finanční majetek + Krátkodobé pohledávky)/krátkodobé závazky. Tato likvidita vyjadřuje schopnost podniku krýt svými krátkodobými pohledávkami a peněžním majetkem své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. Pokud je poměr menší jak 1 pak podnik musí spoléhat např. na prodej zásob. Optimální by mělo být 1,5.

Likvidita 3. Stupně - celková
Ukazatel se vypočítá: (oběžná aktiva - dlouhodobé pohledávky)/ krátkodobé závazky+ krátkodobé finanční výpomoci). Optimální by měl být výsledek nad 2,5. Tento ukazatel se využívá nejhojněji, má největší vypovídající váhu.

9.1.5 Financování (ukazatele rizikovosti)

Úvěrová zadluženost:
Ukazatel se vypočítá jako: Úvěry celkem/ Pasiva celkem Pro posouzení je rozhodující vývoj v čase. Ukazatel nad 0,5 signalizuje vysoké úvěrové zatížení

Míra zadluženosti:
Ukazatel se vypočítá jako: Cizí zdroje/ Pasiva celkem Tento ukazatel je rozhodující pro bankovní sektor, zdali je ještě prostor pro poskytnutí dalšího úvěru. Pokud je ukazatel vyšší jak 1,0, lze hodnotit firmu jako rizikovou

Celková zadluženost:
Ukazatel se vypočítá jako: Cizí zdroje/ Aktiva celkem
Ukazatel charakterizuje věřitelské riziko. Udává míru krytí majetku klienta cizími zdroji. Při výsledku do 0,5 je firma hodnocena jako neriziková.

9.1.6 Ukazatele Aktivity

Doba obratu zásob:
Ukazatel se vypočítá: (Zásoby celkem/ tržby za prodej zboží) x počet dní
Za přijatelný se považuje výsledek 50-100 dní.

Doba splatnosti pohledávek:
Ukazatel se vypočítá: (Pohledávky/ tržby celkem) x počet dní
Nežádoucí vývoj je nad hodnotou 90 dní. Tento ukazatel ukazuje na platební morálku odběratelů a také na jejich bonitu (schopnosti splácet)

Doba splatnosti závazků:
Ukazatel se vypočítá: (Závazky/ tržby celkem) x počet dní Nežádoucí vývoj je nad hodnotou 90 dní. Tento ukazatel ukazuje na platební morálku analyzované firmy (schopnosti splácet své závazky)

9.1.7 Ukazatele Rentability

Rentabilita celkového kapitálu:
Ukazatel se vypočítá: Hospodářský výsledek za účetní období/ Aktiva celkem
Tento ukazatel nám posuzuje efektivnost hospodaření s celkovým kapitálem. Je nutné ho posuzovat v čase a také s dalším ukazatelem, což je rentabilita vlastního kapitálu. Pokud je rentabilita celkového kapitálu vyšší než je rentabilita vlastního kapitálu, pak to svědčí o tom, že společnost umí efektivně využívat cizí zdroje

Rentabilita vlastního kapitálu:
Ukazatel se vypočítá: Hospodářský výsledek za účetní období/ vlastní kapitál
Tento ukazatel je zajímavý hlavně pro majitele firmy.

9.1.8 Ukazatele na bázi Cash-Flow

Stupeň oddlužení:
Vyjadřuje, kolik procent závazků by bylo možno ihned uhradit pomocí cash-flow. Vypovídá tedy o schopnosti podniku plnit závazky z vlastní finanční síly, za optimální je považována hodnota ukazatele mezi 20 - 30 %.

Doba splácení dluhu:
Ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouhou dobu by podnik uhradil veškeré dluhy pouze z vlastních prostředků. Hodnota se může velmi lišit podle odvětví a obecně se považuje rozmezí 5 až 8 let za přijatelné, pozitivní je pokles hodnoty ukazatele.

Tvorba zdrojů pro splácení
Ukazatel se vypočítá jako součet hospodářského výsledku po zdanění a celkových odpisů. Tento ukazatel nám vypočítává tvorbu zdrojů z podnikatelské činnosti pro splácení jistin půjček nebo tvorba zdrojů pro investiční činnost a nebo případně pro rozdělení zdrojů majitelům.

9.1.9 Shrnutí některých vypočítaných ukazatelů za období 2003 - 31.5.2005

  2003 2004 31.5.2005
Likvidita 3 stupně 1,48 1,97 1,26
Úvěrová zadluženost 0,00 0,12 0,27
Celková zadluženost 0,40 0,55 0,50
Doba obratu zásob 1 1 1
Doba obratu pohledávek 24 35 81*
* ukazatele přepočítány s počtem dní 150

Dle vypočítaných ukazatelů je patrné, že společnost vykazuje nižší likviditu majetku. Úvěrová zadluženost se pak poměrně výrazně zvyšuje, stejně tak i celková zadluženost. Výrazné zhoršení registrujeme u splatnost pohledávek, splatnost závazků je pak stále velmi dobrá. Rentabilita celkového i vlastního kapitálu se dostala do záporných hodnot a to vlivem ztrátovosti. Tvorba zdrojů pro splácení závazků byla ke konci kalendářních roků vždy plusová. K 31.5.2005 však již byla tvorba zdrojů pro splácení poměrně výrazně mínusová.

9.2 Finanční plán

Objektivně stanovený finanční plán je základem pro ocenění výnosovými metodami. Objednavatelem předložený finanční plán vychází z kvalifikovaného odhadu vývoje hospodaření firmy do r. 2009.

Je zpracován pro následující hodnoty sazeb daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění:

 • sazba daně z příjmů 24 %
 • zdravotní a sociální pojištění ve výši 35 % mzdových nákladů
Uvedený finanční plán vychází z níže uvedených předpokladů vývoje významných účetních položek. (Finanční plán - viz příloha č. 6 a č.7)

9.2.1 Tržby

Společnost **** očekává pro období 2005 meziroční mírný propad tržeb, v letech 2006 - 2009 pak očekává meziroční tempo růstu tržeb 4-6 %.

Předpokládaný vývoj tržeb (v tis. Kč):
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Tržby za prodej zboží v tis. Kč 10 500 11 200 11 750 12 400 13 000
Meziroční tempo růstu v % -4 6 5 5 5

9.2.2 Náklady

Ekonomický plán do roku 2009 předpokládá nižší meziroční růst nákladů vynaložených na prodané zboží a výkonovou spotřebu než u tržeb za prodané zboží tj. 3-4 %. U osobních nákladů je pak očekáván v letech 2006-2009 meziroční růst na úrovni 5-8 %, po cca 1% propadu v roce 2005.

Předpokládaný vývoj nákladů:
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Náklady v tis. Kč 6 850 7 110 7 330 7 630 7 940
Meziroční tempo růstu v % 0 4 3 4 4
Osobní náklady v tis. Kč 3 359 3 618 3 849 4 080 4 284
Meziroční tempo růstu v % -1 8 6 6 5

9.2.3 Investice

V předloženém ekonomickém plánu není kalkulováno s výraznou investiční aktivitou. Hmotný investiční majetek je kalkulován pro celé plánované období v účetních hodnotách na úrovni 950 tis. Kč (movité věci by měly být obnovovány v hodnotách ročních odpisů, tj. cca 350 tis. Kč/ ročně) . Nákup finančních investic do roku 2009 není plánován.

9.3 Rozbor vnitřních rizik ovlivňujících budoucí činnost společnosti

K 31.5.2005 **** vykazuje po ekonomické stránce nestabilitu. Ta se týká především likvidity majetku a splatnosti pohledávek. Ke zhoršení dochází u zadluženosti, rentabilita a produktivita práce je na velmi nízkých hodnotách. Pokud by v následující období nedošlo ke snížení nákladovosti práce, lepšímu vymáhání pohledávek nebo ke zvýšení tržeb, hrozí firmě reálná hrozba insolventnosti a následný nenávratný bankrot.

10 Metody ocenění

10.1 Popis nejčastěji používaných metod ocenění

10.1.1 Výnosová metoda

Popis
Tato metoda vychází z tvrzení, že hodnota statku pro jeho držitele je určena očekávaným užitkem z tohoto statku plynoucím. Tento způsob se používá při oceňování majetků, u kterých je možno stanovit do budoucna jejich výnosovou schopnost. Základem koncepce této metody je "časová hodnota peněz a relativní riziko investice". Nejčastěji používané aplikace této metody je kapitalizace zisku a metoda diskontovaného cash-flow (DCF).

Obecně se za nejoptimálnější variantu považuje metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), která je založena na zjišťování současné hodnoty očekávaných peněžních toků plynoucích ze společnosti diskontováním určitou diskontní sazbou, která odráží míru rizika spojeného s tímto peněžním tokem. Tímto očekávaným peněžním tokem se rozumí tzv. "volné cash-folw" (nejde tedy o účetní cash-flow).

Přednosti a nevýhody Tato metoda se při oceňování společností obecně vnímá jako nejoptimálnější. Lze jí však použít jen je-li možné odhadnout budoucí peněžní toky. Pokud je k dispozici věrohodný odhad na dostatečně dlouhou dobu, pak můžeme výsledek této metody považovat za velmi objektivní. Při stanovení budoucích peněžních toků, můžeme sice částečně postupovat podle let minulých, nicméně jde stále pouze o odhad (a to na několik let dopředu), proto je si třeba při používání této metody uvědomovat riziko možného zkreslení.

Tato metoda je doporučována, i pro podmínky v České republice, jako ústřední metoda oceňování.

10.1.2 Nákladová (majetková) metoda

Popis
Principem této metody jsou náklady, které by bylo třeba vynaložit na pořízení daného (oceňovaného) předmětu v daném místě, nebo na nahrazení podobným předmětem se stejnou užitnou hodnotou ke dni ocenění. Od těchto nákladů se pak odečte existující opotřebení a znehodnocení na daném předmětu. Jinými slovy jde o statický přístup k ocenění společnosti, který spočívá v ocenění jednotlivých aktiv a pasiv společnosti. Hodnota společnosti se získá jako součet všech jeho aktiv, od něhož se odečte hodnota cizích zdrojů. Nejčastějším způsobem ohodnocení společnosti touto cestou je "metoda substanční". Jde o souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek společnosti. Tyto složky oceňujeme k datu ocenění a za předpokladu, že společnost bude kontinuálně pokračovat ve své dosavadní činnosti. Součet hodnot všech aktiv se rovná celkové (hrubé) substanční hodnotě. Čistá substanční hodnota se stanoví odečtením reálné hodnoty všech závazků společnosti od hrubé substanční hodnoty.

Přednosti a nevýhody
Nákladový způsob ocenění poskytuje spolehlivý ukazatel tržní hodnoty ve stabilizovaném ekonomickém prostředí, kde náklady na pořízení majetku odpovídají výnosům, které je majetek schopen produkovat. Oproti výnosové metodě lze touto cestou zjistit hodnotu společnosti bez ohledu na situaci na kapitálových trzích (není zde třeba stanovit diskontní sazbu). Metoda je však založena na znalosti situace na trhu s reálnými aktivy (při určování reprodukčních cen aktiv specifických, často neobchodovaných, můžeme narážet na značné obtíže). Nákladová metoda také často opomíjí hodnotu většiny nehmotných složek. Přesto je nákladová metoda považována za jednu ze základních metod oceňování společností.

10.1.3 Likvidační hodnota

Likvidační hodnota je zjišťována v případech, kdy majetek podniku má být určitým způsobem rozdělen, rozprodán, případně zlikvidován. Likvidační hodnota je dále uplatňována v případech kdy podnik po ekonomické stránce vykazuje ztrátovost a dále v případech, kdy se investor rozhoduje mezi likvidací a sanací podniku.

Přednosti a nevýhody:
U této metody lze vyčíslit i hodnotu firmy v případě kdy je společnost ztrátová nebo nemá budoucí ziskový potenciál. Dále nám tato metoda určí, zda-li je výhodnější pro majitele nebo investory podnik dále sanovat a nebo ho zlikvidovat.

Nevýhoda je skutečnost, že nelze objektivně stanovit časový průběh likvidace, komplikace při likvidaci a prodeji aktiv. Takže spíše jedná o metodu odhadní, kdy se likvidační hodnota stanovuje na základě odhadu.

10.1.4 Metoda tržního porovnání

Popis

Principem této metody ocenění je porovnání oceňovaného předmětu se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Jde tedy o to, že racionální kupující je ochoten zaplatit za daný předmět pouze tolik, za kolik se běžně prodává na trhu. U obchodních společností, jako specifického aktiva, je aplikace tohoto principu obtížná. Každá jednotlivá společnost je naprosto jedinečná, proto se i ceny jednotlivých společností zákonitě liší. Je důležité identifikovat všechny odlišnosti dané společnosti a tyto poté promítnout do ceny. Při aplikaci této metody můžeme vycházet ze:

 • srovnání s podobnými společnostmi, jejichž hodnota je známa,
 • srovnání s podobnými společnostmi, které byly v minulosti již předmětem obchodní transakce,
 • srovnání s podobnými společnostmi, s jejichž akciemi či obchodními podíly se obchoduje na kapitálových trzích.
Přednosti a nevýhody

Metoda stavějící na tržním srovnání se týká především společností, s jejichž akciemi či obchodními podíly se obchoduje na kapitálových trzích. Metoda předpokládá dostatečně rozvinutý a transparentní kapitálový trh. Pokud je tato podmínka splněna a existuje dostatečně velká a reprezentativní srovnávací základna, lze touto cestou dospět k poměrně velmi objektivním závěrům (hodnotící činitel je zde nepřímo celý trh). V České republice však u valné většiny společností výše uvedené předpoklady zatím nenastaly.

1.20 Aplikace jednotlivých oceňovacích metod

1.20.1 Výběr metody ocenění - přidělení vah k jednotlivým metodám

Po zvážení všech podmínek tohoto znaleckého posudku a po rekapitulaci všech faktů a okolností, byly pro stanovení hodnoty společnosti **** zvoleny metody diskontovaného cash-flow (DCF) a likvidačni hodnota.

Vzhledem k tomu, že v posledních dvou sledovaných obdobích byla společnost po ekonomické stránce ztrátová, byl jsem nucen použít pro výpočet hodnoty společnost pouze metodu likvidační. Metoda DCF byla však počítána, tak abychom získali přehled o ceně na základě předpokládané výnosnosti. Tak jak uvidíme později tato metoda nám určí cenu **** jako zápornou.

 • Metoda DCF 0 %
 • Likvidační hodnota 100 %

Metody tržního srovnání nelze v tomto případě použít, neboť neexistuje dostatečně použitelná srovnávací základna.

10.2.2 Ocenění dle metody diskontovaného cash-flow (DCF)

Modely DCF patří v současnosti k modelům, které mají největší užití. Těchto modelů existuje velké množství. Jejich společným znakem je, že hodnotu společnosti odvozují od budoucích výnosů, které se převádějí (z pohledu investora) na současnou hodnotu. Základem stanovení hodnoty společnosti je budoucí peněžní tok, který bude společnost generovat.

V našem případě byla zvolena nejužívanější metoda tohoto typu - metoda DCF entity, která je založena na výpočtu volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele.

V rámci této metody jsou zvlášť oceněna aktiva společnosti spojená s její hlavní výdělečnou činností a zvlášť finanční aktiva, resp. ostatní neprovozní aktiva. Ocenění metodou DCF entity, vycházející z volných peněžních toků pro věřitele a akcionáře vede proto ke stanovení tzv. provozní hodnoty společnosti, přičemž výsledná hodnota společnosti se stanoví jako součet provozní hodnoty společnosti a ocenění neprovozních aktiv. Provozní hodnota společnosti se stanovuje vždy jako součet hodnoty první fáze (suma diskontovaného volného peněžního toku za plánovací období) a hodnoty druhé fáze (ocenění společnosti za období, pro které již nebyl stanoven finanční plán, a ve kterém předpokládáme stabilizaci společnosti).

Stanovení diskontní míry:

Diskontní míra je významný faktor modelů DCF ovlivňující výslednou hodnotu. Úlohou diskontní míry je převést budoucí výnosy na současnost, vyjádřit očekávanou výnosnost investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí.

V případě modelů založených na peněžních tocích pro vlastníky i věřitele používáme jako diskontní míru vážené průměrné náklady kapitálu (WACC).

WACC pracuje jednak s úrokem, resp. nákladem cizího kapitálu (cenou za použití kapitálu věřitelů - rd), kde je zohledněn i faktor daní (úrokový daňový štít), a dále pracuje s požadovaným výnosem akcionářů re.

Celkový výsledek je dále závislý na struktuře kapitálu, tj. na poměru vlastního a cizího kapitálu.

Váhy jednotlivých složek pro financování společnosti:

K datu ocenění tj. k datu 31. 5. 2005 jsou podíly vlastního a cizího úročeného kapitálu společnosti ****. následující:

Typ kapitálu Částka v tis. Kč Podíl v %
Vlastní kapitál 1.105 49,90
Cizí kapitál 1.109 50,10
- cizí úročený kapitál 600 27,09
KAPITÁL CELKEM 202 924 100,00
Vývoj struktury kapitálu společnosti tavební společnost **** za uvažované období (2005-2009):
  2005 2006 2007 2008 2009
Kapitál celkem 2.293 2.254 2.272 2.414 2.622
Vlastní kapitál 1.204 1.089 1.074 1.176 1.364
Cizí kapitál 1.232 1.309 1.342 1.382 1.402
- cizí úročený kapitál 600 600 600 600 600
Náklady na cizí kapitál: Z Přílohy k dani z příjmu za rok 2004 vyplývá, že se jedná o krátkodobou půjčku od fyzické osoby. Úrok z této půjčky je vyplácen ve výši 1,4 násobek diskontní sazby ČNB.
  2005 2006 2007 2008 2009
Náklady na cizí kapitál 4,00 % 5,00% 5,00 % 5,00 % 5,00 %
Náklady na vlastní kapitál:

Náklady na vlastní kapitál vyjadřují očekávanou míru výnosu investorů s ohledem na míru rizika spojenou s touto investicí.

Pro případ ocenění jmění společnosti **** použijeme model oceňování kapitálových aktiv, který má několik obměn. Jednou z variant modelu je tzv. stavebnicový model. Tento model stanovuje obecně náklady vlastního kapitálu ve tvaru:

re = ro + koef. beta * RP + SRP

kde

 • ro je výnosnost státních dluhopisů (jako bezriziková investice),
 • RP je riziková prémie
 • SRP je specifická riziková přirážka

Specifickým rysem tohoto modelu je, že stanovuje rizikovou prémii jako součet dvou složek, jejichž velikost se určuje na základě ratingového ohodnocení provedeného společností Standard & Poor.

Složky rizikové prémie tvoří:

 • Základní prémie za riziko pro akcionáře - výše této prémie pro ohodnocení AAA má hodnotu 5.5 %.
 • Dodatečná prémie za riziko - vyjadřuje zvýšenou míru rizika na daném trhu (ratingu ČR odpovídá dodatečná prémie za riziko velikosti 1.7 %).

Beta koeficient - vyjadřuje citlivost výnosnosti akcií oceňované společnosti na změny celého trhu:

 • Beta = 1 … výnosnost akcií společnosti se mění stejně jako výnosnost celého trhu, takže jejich rizikovost je stejná jako celého trhu.
 • Beta > 1 … riziko akcií je větší než průměrné riziko trhu.
 • Beta < 1 … riziko akcií je menší než průměrné riziko trhu.

Beta koeficient zobrazuje pouze jednu složku celkového rizika - tzv. systematické riziko, které postihuje ve stejné míře všechny společnosti. Kromě toho však hospodářské výsledky určité společnosti ovlivňují faktory, které jsou pro tuto společnost jedinečné. Tato složka rizika se označuje jako specifické riziko (stanoví se expertním odhadem).

Následující tabulka uvádí sumarizovaný postup odhadu nákladů vlastního kapitálu společnosti ****.:

Položka Hodnota
Výnosnost státních dluhopisů 3.30
Beta koeficient 1.00
Základní prémie za riziko pro akcionáře 5.50
Dodatečná prémie za riziko 1.70
Celková riziková prémie 7.20
Specifické riziko 3.00
Náklady vlastního kapitálu 13.50

Výnosnost státních středně a dlouhodobých dluhopisů (splatných za více jak pět let, tedy minimálně rok po uplynutí doby, po který je sestaven finanční plán) oscilovala k datu ocenění okolo 3,3 % p.a.

Koeficient Beta byl zvolen na úrovni 1.00, což je neutrální hodnota vůči trhu.

Specifická riziková přirážka zohledňující míru rizikovosti podnikání společnosti. byla stanovena na základě analýzy následujících faktorů rizikovosti: zadluženost, potenciální závazky, stabilita dodavatelů a odběratelů, velikost společnosti, potenciál tržního růstu, okamžitá likvidita a stabilita HV…. Vzhledem k nižší ekonomické stabilitě a zhoršeným ekonomickým výsledkům v minulých letech a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o malou společnost s regionální působností, byla tato specifická riziková přirážka stanovena na hodnotě 3.00. Celkové náklady vlastního kapitálu pak dosahují výše 13.50.

Vážené průměrné náklady kapitálu:

Výslednou hodnotu vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) získáme dosazením vypočtených hodnot do vzorce:

WACC = (1-t) * rd * CzK / K + re * VK / K
kde

 • WACC průměrné vážené náklady kapitálu
 • t sazba daně z příjmů (v roce 2004 činila 26%)
 • rd náklady cizího kapitálu (úroková sazba)
 • CzK cizí úročený kapitál
 • re náklady vlastního kapitálu
 • K celkový kapitál (vlastní a cizí úročený kapitál)
 • VK vlastní kapitál

Výsledná diskontní sazba (resp. průměrné vážené náklady kapitálu) pro ocenění společnosti ****. se pohybuje v jednotlivých letech uvažovaného období v následující výši:

  2005 2006 2007 2008 2009
WACC 8,13% 8,10 % 8,00 % 8,15 % 8,47 %
Výpočet volného cash flow pro 1. Fázi a 2. Fázi:

Volný peněžní tok (FCF) představuje veškeré peněžní toky, které společnost generuje, a to jak pro věřitele, tak i pro akcionáře. Z tohoto peněžního toku budou po zajištění rozvoje a dalšího fungování společnosti uspokojeny nároky věřitelů a akcionářů.

Nyní propočítáme volný peněžní tok pro roky 2005-2009 z finančního plánu společnosti a vypočítáme jeho současné diskontované hodnoty za období, ve kterém je plán zhotoven pro každý jednotlivý rok.

Předpoklady použité pro výpočet volných peněžních toků:

· Sazba daně z příjmů je stabilní po všechny roky prognózovaného období a činí 24%.

Pokračující hodnotou rozumíme ocenění společnosti k počátku 2. fáze, tj. za období, pro které již nebyl stanoven finanční plán. Diskontováním pokračující hodnoty získáme hodnotu 2. fáze.

Obecně existuje několik přístupů ke stanovení hodnoty 2. fáze. V tomto případě použijeme výpočet hodnoty 2. fáze z perpetuity:

Perpetuita představuje součet nekonečně dlouhé řady volného peněžního toku 2. fáze, diskontovaného k počátku této fáze. Tuto perpetuitu je pak třeba diskontovat k datu ocenění, tj. převést ji na současnou hodnotu vynásobením diskontním faktorem posledního roku plánovacího období.

Celková hodnota podniku (dvoufázový propočet):

H = S(t=1;n) FCFFt/(1 + WACC)t + (FCFFn+1/(WACC - gn))*(1 + WACC)-n
Vypočítané hodnoty pro roky 2005-2009
  2005 2006 2007 2008 2009- perp.
Hodnoty 392 0 -1 1 -18
(Údaje jsou v tis. Kč.)
Celková vypočtená hodnota = 374 000 Kč
Výpočet hodnoty čistého obchodního majetku:

Součtem hodnoty první a druhé fáze získáme tzv. provozní hodnotu společnosti. Výslednou hodnotu společnosti pak získáme z provozní hodnoty společnosti přičtením hodnoty neprovozních aktiv a odečtením celkové hodnoty úročeného cizího kapitálu.

Společnost k 31.5.2005 nevlastnila dle dodané rozvahy neprovozní aktiva.

Celková hodnota úročeného cizího kapitálu byla dle rozvahy k 31.5.2005 ve výši 600.000 Kč.

Výpočet hodnoty čistého obchodního majetku:
Rekapitulace v tis. Kč
Provozní hodnota společnosti 374
Neprovozní majetek 0
Úročené cizí zdroje 600
Hodnota čistého obchodního majetku -226

Hodnota čistého obchodního majetku společnosti **** stanovená na základě metody diskontovaného peněžního toku činí k 31.5.2005

-226.000 Kč

10.2.3 Ocenění na základě analýzy majetku - stanovení likvidační hodnoty

Dlouhodobý majetek firma oceňuje pořizovacími cenami. Tento majetek je odepisován v souladu se zákonem rovnoměrným odpisem. Odpisový plán je stanoven podnikovou směrnicí s využitím zákona č.586/1992 Sb.

Oceňování zásob na skladě se provádí pevnou cenou. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou od 1.5.1997 zahrnuty hodnoty z dokladů o nákupu zboží. Rozpouštějí se související náklady pořízení zásob, které jsou zachyceny na samostatných analytických účtech - clo, dopravné….

Oceňování zásob vytvořených vlastní činností, tj. nedokončené výroby se provádí vlastními náklady - materiál, mzdové náklady.

Společnost vytváří zákonné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám dle § 8a, odst.1, zákona č. 593/1992 Sb ( v platném znění) a k zásobám bez pohybu více než 12 měsíců.

10.2.3.1 Stálá Aktiva

K 31.5.2005 byla vykazována stálá aktiva v účetní hodnotě po odpisech 994 tis. Kč. Ze seznamu těchto aktiv vyplývá že se jedná o samostatné věci movité, řádně odepisované. Největší účetní hodnotu měly tyto položky: Automobil Avia z roku 1998 v účetní hodnotě 310 tis. Kč, automobil Volkswagen Transporter z roku 2003 v účetní hodnotě 278 tis. Kč, kompaktní nakládač z roku 2001 v účetní hodnotě 152 tis. Kč. Další majetek pak měl účetní hodnotu menší jak 100 tis. Kč.. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici žádné podklady o přecenění nebo posudky, které by stanovovaly jinou cenu, použijeme pro účely výpočtu zůstatkové ceny tohoto majetku.

Stálá aktiva měla ke dni 31.5.2005 hodnotu 994.117,- Kč

10.2.3.2 Oběžná aktiva

K 31.5.2005 měla společnost na zásobách 2.560 Kč.

Krátkodobé pohledávky byly po korekci vykazovány v účetní hodnotě 1.244 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 150 dní společnost evidovala v celkové výši 804.925 Kč. Na tyto pohledávky pak byly natvořeny opravné položky ve výši 205.798 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní pohledávka za společností **** ve výši 549 tis. Kč (opr.pol. 181 tis. Kč) je z roku 2003 (bylo zahájeno soudní řízení a bylo podáno trestní oznámení na majitele firmy), bude nutné vytvořit na pohledávky po lhůtě splatnosti další opravné položky. Pohledávku za **** oceňuji na 20%, tj. na částku 110 tis. Kč. Ostatní pohledávky po splatnosti pak oceňuji na 30% tj. na 77 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti více jak 150 dní oceňuji na částku 187 tis. Kč. Ostatní pohledávky do splatnosti nebo po splatnosti do 150 dní oceňuji za 100%, tj. 439 tis. Kč. Celkově pak pohledávky oceňuji k 31.5.2005 na částku 626.000,- Kč.

K 31.5.2005 společnost vykazovala finanční majetek v účetní hodnotě -26.936 Kč

Oběžná aktiva měla po korekci ke dni 31.5.2005 hodnotu 601.624 Kč

10.2.3.3 Celková aktiva - po nákladech na likvidaci

Celková aktiva firmy vypočítáme jako součet hodnot stálých aktiv a oběžných aktiv

Celková aktiva měla k 31.5.2005 hodnotu 1.595.741 Kč

Od této hodnoty musíme odečíst náklady související s likvidací (poplatky z prodeje, náklady na likvidátora, odstupné zaměstnancům…) tyto náklady stanovuji na 20% z celkové hodnoty aktiv, tj. na částku 319.148 Kč.

Celková aktiva po nákladech na likvidaci měla hodnotu k 31.5.2005 1.276.593 Kč

10.2.3.4 Stanovení likvidační hodnoty

K 31.5.2005 společnost vykazovala cizí zdroje ve výši 572.071 Kč. K této částce však musíme připočítat 537.320 Kč (evidováno jako jiné dlouhodobé závazky). Tato částka má být evidována ve vlastním jmění jako neuhrazená ztráta minulých let (jedná se o ztrátu za rok 2004). Dále od cizích zdrojů musíme odečíst zákonné rezervy ve výši 143.332 Kč (rezerva na opravu UNC). Nejedná se přímo o cizí zdroje (závazek), ale jen o účetní operaci, která je umožněna zákonem. Po těchto úpravách nám vycházejí cizí zdroje na úrovni 966.059 Kč.

Celková aktiva po nákladech na likvidaci 1.276.593

Cizí zdroje (závazky) -966.059

Celková likvidační hodnota (pro majitele) 310.534

Likvidační hodnota společnosti k datu ocenění tedy zaokrouhleně činí:

311 000 Kč

10.3 Rekapitulace metod s přidělením vah

Při ocenění byly použity metody:

 • metoda DCF váha 0% hodnota byla vypočítána v záporné výši
 • likvidační hodnota váha 100 % hodnota 311.000. Kč

1.00 x 311 000 = 311 000

Hodnota společnosti **** ke dni 31.5. 2005 po zaokrouhlení činí

311 000 Kč

1.22 Ostatní vlivy

V současnosti nejsou známy žádné ostatní vlivy, které by měly významným způsobem ovlivnit stanovení hodnoty společnosti ****.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

11 Závěrečný výrok soudního znalce

Hodnota společnosti **** ke dni 31.5. 2005 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení:

311 000 Kč

Slovy: třistajedenácttisíc korun českých

V Bílovicích nad Svitavou dne 22. 7. 2005

XXXXXX

12 Znalecká doložka

Tento znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2004 pod čj. Spr. 1745/2002 pro základní obor EKONOMIKA, pro odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry. Tento znalecký posudek je zapsán pod č. 004-03/2005 do znaleckého deníku. Znalečné účtuji podle připojené dokumentace.

V Bílovicích nad Svitavou dne 22. 7. 2005

XXXXXX

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2 Rozvaha v plném rozsahu k 31.5.2005
Příloha č. 3 Výkaz zisků a ztrát k 31.5.2005
Příloha č. 4 Finanční plán do roku 2009 - Výkaz zisků a ztrát
Příloha č. 5 Finanční plán do roku 2009 - Rozvaha

 
 

zpět
aktualizace prosinec 2005