Vzor analýzy - výpočet tržní hodnoty podniku (akcií)


Subterra, a.s. - ohodnocení 14% balíku akcií - finanční analýza podniku

Základní jmění: 546.229.000,- Kč, 546.229 akcií s nominální hodnotou 1000,- Kč

Akcie veřejně obchodovatelné: Trh RMS, likvidita malá, kurs akcie kolem 300 - 400,- Kč

Hlavní akcionáři:
31,58% EPIC Goldscheider und Wurmbock
10,64% EPIC Securities, a.s.

Předmět a charakter podnikání Subterry:
Subterra je Pražská stavební firma, která se především zaobírá ražbou tunelů, výstavbou čistíren odpadních vod. V posledních letech společnost přešla i na ostatní stavební činnost jako je provádění rekonstrukcí budov a staveb a výstavbu železničního koridoru. Firma je členem sdružení Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Hospodářské komory hl.m. Prahy...

Statutární orgán:
Vladimír Motlík - předseda představenstva (EPIC)
Ing. Petr Kuchař - místopředseda představenstva a generální ředitel
Členové představenstva- Ing. Alfréd Brunclík, Ing. Lubomír Prosek, Ing. Luděk Černovický

Hlavní ekonomické údaje: K 31.12.2000

Celkové tržby a.s. dosáhly k ultimu roku 2000 2.690 mil. Kč, což bylo o více jak 400 mil. Kč meziročně více.Přidaná hodnota se pak zlepšila o 16 mil. na 386,2 mil. Kč. Osobní náklady zůstaly v konstantní výši 245,5 mil. Kč(zvýšení produktivity práce). Odpisy majetku se zvýšily o 11 mil. na 40 mil. Kč. Po ostatních operacích a tvorbě rezerv dosáhla Subterra provozní hospodářský výsledek ve výši 75,7 mil. Kč, v roce 1999 to bylo 47,5 mil. Kč (znatelné zlepšení). Hospodářský výsledek z finančních operací doznal v roce 2000 zhoršení a to z kladných 314 tis. na záporných 13,9 mil. Kč (snížily se finanční výnosy). Hospodářský výsledek za účetní období se pak výrazně meziročně zvýšil a to z22,7 mil. na 50,5 mil. Kč (zlepšení o více jak 100%).

Celková aktiva se v roce 2000 snížila o 63 mil. na 1.290,4 mil. Kč. Na stálá aktiva připadlo 216,9 mil. Kč, z toho HIM tvořil 203,7 mil., finanční investice 5 mil.. Meziročně se stálá aktiva snížila o 25 mil. Kč. Oběžná aktiva zaznamenala snížení o 31 mil. na 1062,3 mil. Kč. Největší část z těchto aktiv tvoří krátkodobé pohledávky a to 761,4 mil. Kč (v roce1999 to bylo 693,2 mil.), na zásoby připadlo 242,3 mil. a na finanční majetek 38,3 mil. Kč.

Vlastní kapitál měla firma k 31.12.2000 ve výši 396,7 mil. Kč, což znamenalo 726 Kč majetku připadajícího na jednu akcii. Cizí zdroje měla společnost ve výši 694,4 mil. Kč, což bylo o 21 mil. více než v roce 1999. Na krátkodobé závazky připadlo 539,3 mil. (+ 68 mil. meziročně). Na úvěry pak připadlo 111,3 mil. Kč (meziročně -56 mil. Kč), v rezervách pak měla firma 39,3 mil. Kč. Na ostatní pasiva připadlo celkem 199,3 mil. Kč (nelze určit oč jde).

Celkově lze napsat, že hospodaření Subterry vykazuje v posledních letech stále se zlepšující výsledky. Společnost je zisková s poměrně dobrou rentabilitou. Záporná je však zadluženost, likvidita majetku a pak i splatnost závazků a pohledávek, stejně tak i obratovost zásob (tyto skutečnosti lze však dát do souvislosti se stavebnictvím). Stálá aktiva společnosti jsou plně kryta vlastním kapitálem, což je rozhodně plusové.

Další okolnosti: Společnost čerpá úvěry u ČSOB, všechny úvěry jsou splatné v letošním roce.
Skladba pohledávek: do lhůty splatnosti - 100,8 mil., po lhůtě splatnosti - 221,8 mil., z toho nad 180 dnů 94,7 mil. Kč
Skladba závazků: zálohy - 79,6 mil., z obchodního styku - 513,8 mil.

Stanovení tržní ceny akcie:

Dle zisku: V roce 2000 dosáhla společnost hospodářský výsledek ve výši 50,5 mil. Kč, což znamená zisk na akcii ve výši 92,5 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o prozatím růstovou společnost lze použít ukazatel P/E 10, což nám ohodnocuje akcii na úroveň 920,- Kč.

Dle majetku: Majetek připadající na akcii je roven 726,- Kč, jelikož však firma vlastní nemovitosti v Praze lze předpokládat, že tržní hodnota HIM (nemovitostí) je podstatně vyšší. Pokud tedy budeme kalkulovat s touto skutečností, lze hodnotit tržní hodnotu majetku připadajícího na jednu akcii výše a to na úroveň kolem 900-1000,- Kč. (majetek mohou snížit pohledávky - viz popsáno výše).

Dle budoucího vývoje: Vzhledem k tomu, že Subterra má na trhu poměrně dobré postavení a že prozatím nemá problémy se získáváním velkých zakázek a že její činnost je poměrně rozmanitá, lze očekávat i poměrně stabilní zlepšování ekonomických výsledků minimálně v horizontu do roku 2003. Proto lze ohodnotit akcii dle tohoto kritéria na úroveň 1000-1200,- Kč.

Pokud tedy vezmeme v potaz všechny stanovené ceny a to v poměru 20:40:40 získáme výslednou hodnotu akcie na úrovni cca 1000-1100,- Kč.

Tržní ocenění 14% balíku akcií Subterry, a.s. stanovuji na hodnotu 1000,- Kč a to vzhledem k vlastnímu kapitálu společnosti a k dosahovaným hospodářským výsledkům.

Hlavní riziko spatřuji ve zhoršené struktuře pohledávek (není vyloučena tvorba opravných položek) a v nízké likviditě majetku. Dále je rizikovější poměrně vysoká zadluženost. Pozitivně hodnotím nízké účetní ohodnocení HIM vzhledem k tržní hodnotě tohoto majetku. Pro přesnější ohodnocení akcií Subterry bude zapotřebí vyčkat na pololetní hospodářské výsledky 2001 a na upřesnění všeho HIM.

 
 

na vršek stránky
aktualizace prosinec 2005