Analýza ČKD Technické laboratoře, a.s. - ohodnocení podniku

Obchodní jméno: ČKD Technické laboratoře, a.s.
Sídlo společnosti: Na Harfe 9/336, 190 02 Praha 9
IČO: 00 56 55 04
Základní kapitál: 23.025.000,- Kč
Počet zaměstnanců: cca 89
Činnost: výzkum, vývoj, poradenství ve strojírenské činnosti, reklamní služby
Hlavní a jediný akcionář: 100% - ČKD Praha holding, a.s.

Přednosti společnosti dle MA Managmentu, a.s.

  • široký komplex služeb
  • ve společnosti je zavedena norma ISO 9001
  • atraktivní movitý a nemovitý majetek
  • zdravá finanční situace
  • mnohaletá tradice
  • přístrojové vybavení, know-how
  • zavedení nového střediska Tiskárna
  • společnost nemá žádné úvěry

Finanční situace: plán je poopraven po návštěvě společnosti dne 23.1.2002

BILANCE 12/98 12/99 12/00 10/01 12/01 12/02 12/03
Stálá aktiva 26693 24702 21018 19447 19300 19000 18700
HIM 26624 24667 21018 19447 19300 19000 18700
Oběžná aktiva 18268 14790 14325 15130 14600 15200 16900
Zásoby 7526 7603 6479 7841 7200 6500 5500
Pohledávky 8427 4393 5076 4940 5000 5100 5000
Finanční majetek 2315 2794 2770 2349 2400 3600 6400
Ostatní aktiva 777 62 304 73 100 100 100
               
Vlastní kapitál 30225 24549 25054 26349 25900 27900 30900
Základní kapitál 23025 23025 23025 23025 23025 23025 23025
Cizí zdroje 13515 12774 10311 8219 7900 6200 4600
Dlouhodobé záv. 9000 9206 7106 5206 5000 3200 1400
Krátkodobé záv. 4515 3568 3205 3013 2900 3000 3200
Ostatní pasiva 1998 2231 282 82 200 200 200
Celková pas+aktiv 45738 39554 35647 34650 34000 34300 35700
               
Výkony 32648 40942 39993 31653 37500 37500 38000
Přidaná hodnota 21848 24832 23423 18613 21500 22000 22500
Osobní náklady 18443 22535 21673 17267 21500 16500 15000
Odpisy 3232 3607 3742 2079 3500 3400 3300
PHV -2639 -5138 1084 -163 -300 2000 4000
HV za úč. Období -1706 -5465 1092 1451 1000 2000 3000

Stanovení ceny akcie:

  1. dle aktuálního majetku: Vlastní kapitál na akcii byl k 31.10.2001 ve výši 1144 Kč.
  2. dle očekávané ziskovosti: pokud budeme uvažovat po diskontaci zisk na akcii na úrovni 85 Kč a při požadovaném zhodnocení 15%, získáme cenu akcie na úrovni 566,- Kč.
CENA 1) 1144 0,3 343,00
CENA 2) 566 0,7 396,00
CELKOVÁ CENA     739,00

Vypočtená cena dle majetku a budoucích peněžních toků nám vychází na úrovni 740,- Kč po zaokrouhlení, což za 100% je 17.038.000,- Kč.

Poznámky:

Firma má značné ekonomické rezervy, které odhaduji na 2,0-3,0 mil. Kč ročně. Riziko lze spatřovat v soudním sporu o nemovitost ve vlastnictví firmy (sídlo společnosti). Jedná se totiž o veškerý nemovitý majetek společnosti, tento fakt by velmi negativně ovlivnil ekonomickou budoucnost firmy (tento spor by měl být vyřešen prostřednictvím ČKD holding, a.s.).

Stanovení ceny dle likvidačního zůstatku: (odprodej nemovitostí v roce 2003)

BILANCE 10/2001 12/2001 12/2002 12/2003
Stálá aktiva 19447 19300 18800 0
HIM 19447 19300 18800 0
Oběžná aktiva 15130 14600 4600 31900
Zásoby 7841 7200 1000 0
Pohledávky 4940 5000 1500 0
Finanční majetek 2349 2400 2100 31900
Ostatní aktiva 73 100 0 0
         
Vlastní kapitál 26349 25900 20900 31900
Základní kapitál 23025 23025 23025 23025
Cizí zdroje 8219 7900 2500 0
Dlouhodobé záv. 5206 5000 2000 0
Krátkodobé záv. 3013 2900 500 0
Ostatní pasiva 82 200 0 0
Celková pas+aktiv 34650 34000 23400 31900
         
Výkony 31653 37500 18000 7000
Přidaná hodnota 18613 21500 12000 3000
Osobní náklady 17267 21500 15000 3000
Odpisy 2079 3500 3400 2000
PHV -163 -300 -5500 15000
HV za úč. Období 1451 1000 -5000 11000

Můj odhad likvidačního zůstatku by mohl být na úrovni kolem 30-35 mil. Kč. Pokud tedy budeme požadovat alespoň 20% zhodnocení neměla by nákupní cena překročit 20.800.000,- Kč za 100% balík akcií.

 
 

na vršek stránky
aktualizace prosinec 2005