Analýza TIBA, a.s. - ocenění podílu

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI

Identifikace emitenta

Obchodní jméno: TIBA, a. s.
Sídlo: 544 24 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 48171468
DIČ: 269-48171468
Datum založení: 1. září 1993
Právní forma: akciová společnost

Údaje o základním jmění K termínu založení TIBA, a. s. , tj. k 1. 9. 1993 stanovil zakladatel, FNM ČR, celkový objem základního jmění ve výši 1 159 232 000 Kč a z toho vyplývající počet akcií v množství 1159 232 v nominální hodnotě 1000 Kč. S odvoláním na článek č. 16 odst. 5 Stanov společnosti TIBA, a. s. rozhodlo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 21. 6. 1996 zvýšit základní jmění společnosti o hodnotu 385 768 000 Kč, tj. na celkovou hodnotu 1 545 000 000 Kč.

Ministerstvo financí ČR svým Rozhodnutím ze dne 12. 12. 1996 udělilo společnosti podle zákona povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v počtu 385 768 ks, kterých nabyla navýšením základního jmění při zachování původního identifikačního kódu ISIN CZ 0005099853.
Veškeré vydané akcie mají charakter kmenové akcie znějící na doručitele, jsou v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné.

Přehled majetkových a kapitálových účastí TIBY, a.s. nad 10 % k 31.12.2000

Seba T, a.s. textilní výroba základní jmění 386000000 podíl 100%
TIBATEX, a.s. obchod základní jmění 245000000 podíl 40,41%
Dietfurt, s.r.o. textilní výroba základní jmění 60100000 podíl 10%
Moravolen Bruntál, a.s. základní jmění 71836000 podíl 17,82%  

Významní akcionáři emitenta

K 31. 12. 2000 mezi významné akcionáře emitenta, kteří vlastní více než 10 % akcií z celkového počtu 1 545 000 ks, patří:

Název akcionáře Podíl v %
HYBLER GROUP, a.s. 24,96
TIBATEX, a.s. 24,70

Řízení společnosti

Řízením společnosti mezi zasedáními představenstva je pověřeno výkonné vedení společnosti, které se skládá z generálního ředitele a šesti odborných ředitelů, a to ekonomického,výrobního, technického a tří obchodních. Generálnímu řediteli podléhají jednotliví ředitelé závodů, kteří zodpovídají za řízení příslušného závodu. Závody jsou řízeny plánem výroby a na ně navazujícím ekonomickým plánem.Pro sestavování plánu jsou využívány znalosti kapacit závodů, kalkulace a rozpočty nákladů.Prodej je v případě zahraničního obchodu zajišťován prostřednictvím společnosti TIBATEX, a. s.na základě mandátní smlouvy, dále prostřednictvím AMCAN,s.r.o.Praha.Tuzemský prodej je zajišťován u vybraných partnerů odborem tuzemského prodeje správy a.s., u ostatních partnerů jednotlivými závody.

Hospodářské výsledky za rok 2000

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2000

Druh položky Hodnota v tis. Kč
Tržby za prodej zboží 61 988
Náklady vynaložené na prodané zboží 55 847
Obchodní marže 6 141
Výkony 1 515 659
z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 338 295
Změna stavu vnitropodnikových zásob 88 431
Aktivace 88 933
Výkonová spotřeba Výkonová spotřeba 950 246
Přidaná hodnota 571 554
Osobní náklady 351 811
Daně a poplatky 3 794
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 80 411
Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu 157 694
Zůstatková hodnota prodaného inv. majetku 178 805
Zúčtování rezerv a časového rozlišení prov. výnosů 900
Tvorba rezerv a čas. rozlišení prov. nákladů 900
Zúčtování opr. pol. do výnosů 30 067
Zúčtování opravných položek do nákladů 35 051
Ostatní provozní výnosy 121 325
Ostatní provozní náklady 147 917
Převod provozních nákladů 38 841
Provozní hospodářský výsledek 121 692
Výnosy z  prodeje cenných papírů 4 719
Prodané cenné papíry a vklady 3 996
Výnosy z fin. inv.  
Zúčtování rezerv do finančních výnosů 2 398
Tvorba rezerv na fin. náklady 6 807
Výnosové úroky 3 084
Nákladové úroky 79 033
Ostatní fin. výnosy 15 405
Ostatní fin. náklady 34 760
Hospodářský výsledek z fin.operací - 98 990
Daň z příjmů za běžnou činnost  
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 22 702
Mimořádné výnosy 202 365
Mimořádné náklady 198 289
Mimořádný hospodářský výsledek 4 076
Hospodářský výsledek za účetní období 26 778

Rozvaha k 31. 12. 2000

Aktiva - běžné účetní období Brutto (tis. Kč) Korekce (tis. Kč) Netto (tis. Kč)
Aktiva celkem 4 299 190 - 1 887 085 2 412 105
Pohl. za upsané vlastní jmění - - -
Stálá aktiva 3 151 332 - 1 778 133 1 373 199
Nehmotný inv. majetek 7 328 - 7 328 0
Hmotný inv. majetek 2 564 671 - 1 766 155 798 516
Finanční investice 579 333 -4 650 574 683
z toho s rozhodujícím vlivem 386 183 - 386 183
Oběžná aktiva 1 131 151 -108 952 1 022 199
Zásoby 611 006 -11 127 599 879
Dlouhodobé pohledávky 48 442 - 48 442
Krátkodobé pohledávky 442 586 -97 825 344 761
z toho: Pohl. z obchod.styku 437 593 -97 825 339 768
Finanční majetek 29 117 - 29 117
Ostatní aktiva 16 707 - 16 707
Pasiva - běžné účetní období  
Pasiva celkem 2 412 105
Vlastní jmění 1 377 257
Základní jmění zapsané v OR sa v účetnictví 1 545 000
Kapitálové fondy 2 223
Fondy ze zisku 2 119
z toho: Zákonný rezervní fond 178
z toho: Statutární a ostatní fondy 1 941
Neuhrazená ztráta minulých let -198 863
Hospodářský výsledek běžného účetního období 26 778
Cizí zdroje 1 008 065
Rezervy 8 182
z toho: Rezervy na kursové ztráty 8 182
Dlouhodobé závazky 78 675
Krátkodobé závazky 440 464
Závazky z obchodního styku 374 292
Závazky ke společníkům a sdružení 4 522
Závazky k zaměstnancům 27 529
Závazky ze sociálního zabezpečení 9 504
Závazky k podnikům s podstatným vlivem 1
Stát - daňové závazky a dotace 2 309
Jiné závazky 22 307
Bankovní úvěry a výpomoci 480 744
z toho bankovní úvěry dlouhodobé 15 343
   
Ostatní pasiva 26 783
Časové rozlišení 20 860
Dohadné účty pasivní 5 923

Výše úvěrů a pohledávek

Komentář k hospodaření za rok 2000

- k vývoji zisku TIBA, a.s. vykázala za rok 2000 zisk 26 778 tis. Kč. Podnikatelský záměr nebyl zcela naplněn a to z důvodů povodňové události.

- k vývoji pohledávek V roce 2000 byly vytvořeny další odpisové a opravné položky k pohledávkám ve výši 14 051tis. Kč, takže celkem je vytvořeno odpisových a opravných položek ve výši 200 125tis. Kč.

- k vývoji zadluženosti V roce 2000 došlo ke snížení celkové zadluženosti akciové společnosti ze 45,29 % na 42,85 % při snížení úvěrové zadluženosti z 42,11 % na 34, 91%.

ÚDAJE O PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ

Základní charakteristika

 • výroba textilních vláken a tkanin ( v rámci živnosti volné)
 • výroba textilního zboží ( v rámci živnosti volné)
 • obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stánkový prodej
 • provozování služeb při stanovení technických parametrů tkanin a pletenin
 • provádění kvalitativních a kvantitativních analýz chemikálií a textilních pomocných prostředků
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby (investorská a inženýrská činnost)
 • automatické zpracování dat
 • poskytování software
 • ubytovací služby v rámci živnosti volné
 • rozbory odpadních vod (v rámci živnosti volné)
 • hostinská činnost
 • práce se zemními stroji
 • revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
 • revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
 • provádění lektorské činnosti instruktora řidičů motorových vozíků (jedná se o vozíky, které se pohybují mimo pozemní komunikace, pouze v areálu závodů)- v rámci živnosti volné
 • montáž základních prostředků a výroba strojírenských výrobků (v rámci živnosti volné)
 • konstrukční a poradenská činnost v oblasti textilní a strojírenské technologie (v rámci živnosti volné)
 • výroba tiskacích past
 • výroba výkresů, technických výkresů, plochých a rotačních šablon a měděných válců, určených pro tisk textilních materiálů (v rámci živnosti volné)
 • výroba tepla
 • rozvod tepla
 • výroba elektřiny
 • rozvod elektřiny
 • výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,kotlů a tlakových nádob,periodické zkoušky nádob na plyny
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • silniční motorová doprava nákladní
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • polygrafická výroba

Charakteristika současné činnosti

Strukturu TIBY, a. s. tvoří 6 závodů, nacházejících se ve východočeském a středočeském kraji České republiky. v těchto závodech jsou umístěny následující provozy: 4 přádelny, 3 tkalcovny, 2 tiskárny s jednou pletárnou a konfekcí, ředitelství společnosti

Výrobní program TIBA, a. s. tvoří bavlněné, viskózové a směsové příze, vyráběné bezvřetenovou a prstencovou technikou. Dále bavlněné, viskózové a směsové režné zboží ze skřipcové a tryskové techniky a člunkových stavů. Nosným programem jsou potištěné i jednobarevné bavlněné a viskózové hotové tkaniny se širokým použitím na šaty, košile, halenky, pyžama, noční košile, zástěry, prádlo nebo dětské oblečení, dekorační, potahové a závěsové tkaniny, ložní soupravy, prostěradla a dětské lůžkoviny tištěné válcovým tiskem, na rotačních a plochých filmových tiskacích strojích a válcovým tiskem.

Při výrobě v šesti závodech je v současné době zaměstnáno 2 209 pracovníků, z toho je 1823 dělníků a 386 THP (jsou uvedeny prům. přep. stavy za rok 2000). Průměrný výdělek na pracovníka za rok 2000 činil 9 781,-- Kč. Odměny statutárním orgánům v roce 2000 činily 600 tis. Kč. Kvalita výroby je především u potištěných tkanin podmíněna předvýrobní přípravou, konkrétně v ústředním vzorovacím středisku, které zahrnuje vlastní vzorkovnu, šablonárnu,rytebnu a vzorování. Proto je toto středisko vybaveno nejmodernější technikou.

Postavení na domácím a zahraničním trhu

Výrobní program TIBA, a.s. tvoří bavlněné, viskózové a směsové příze, režné zboží a finální potištěné i jednobarevné bavlněné a viskózové hotové tkaniny se širokým použitím.

Celková produkce Zahraniční trh Domácí trh
100 % 60,9 % 39,1 %

Postavení na domácím trhu

z celkového množství TIBOU v tuzemsku prodaných výrobků je dodáno asi:

35 % konfekčním podnikům k výrobě ložního (včetně nemocničního) prádla stolního
30 % ostatním konfekčním výrobcům (oděvy, prádlo…)
16 % odběratelům k technickému využití včetně povrstvování
6 % nábytkářským výrobcům
13 % velkoobchodům a sítím maloobchodních prodejen včetně mezinárodních řetězců

Vzhledem k nestabilní ekonomické situaci tuzemských subjektů byl obchod poznamenán nutností neustálého sledování u odběratelů jejich schopností platit a řešit často vznikající problémy se zpožďováním plateb. V minulém období také z výše uvedeného důvodu docházelo k častým změnám kupujících firem, kdy nově získaní zákazníci částečně nahrazovali ty, se kterými jsme činnost ukončili.

Postavení na zahraničním trhu TIBA, a. s. vyváží cca 60,9 % hodnoty své produkce, a to do zemí Evropy, do Kanady, uSA, Austrálie, na Střední východ a do dalších zemí světa. Cílem TIBY, a. s. je předčit své konkurenty zejména kvalitou a rychlostí servisu při zachování střední úrovně cen. Prodej do zahraniční je zajišťován prostřednictvím dále uvedených subjektů, kde je uveden jejich % podíl objemu vývozu:

Odbytový směr Objem vývozu v %
Přímý vývoz TIBA, a.s. 11,9
Přímý vývoz TIBA, a.s. prostřednictvím TIBATEXU 61,8
Přímý vývoz TIBA, a.s. prostřednictvím Comorosu 6,2
AMCAN 15,6
Nepřímý vývoz 4,5

Očekávané hospodářské a finanční výsledky v r. 2001

Náklady (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) Zisk (tis. Kč)
1 536 529 1 589 529 53 000

Předpoklad k 31. 12. 2001

STRATEGICKÉ CÍLE A. S. TIBA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Výsledky a realizovaná opatření v roce 2000 Již konec roku 1999 znamenal oživení světového trhu textilem, které pozitivně poznamenalo rozsah zakázkového naplnění výroby měsíců ledna až března 2000. Za leden a únor dosáhla TIBA,a.s. zisku ve výši 11 mil Kč. Pozitivní vývoj byl přerušen ničivou povodní, která zasáhla 9.3.2000 Dvůr Králové n.L. a 10.3. Josefův Důl. Výroba byla v tiskárnách byla zastavena.v nejvíce postiženém závodě Zálabí byla výroba plně obnovena až v červnu. Přesun zakázek a pracovníků do nepřetržitého provozu na závod Vorlech nestačil na plné uspokojení zákazníků v období vrcholící sezóny letního sortimentu a došlo k absolutní ztrátě zakázek v následujících měsících odhadem o 2 mil. metrů. Provizorní provoz strojního zařízení a přesuny pracovníků měly dopady do výsledné kvality produkce, plnění dodacích lhůt a dodaného množství. S následky povodně se TIBA, a.s. vypořádávala po celý rok 2000, v oblasti oprav strojů,zařízení a budov a investic řeší je i v roce 2001. Rozsah škod, vyčíslený v reprodukčních cenách, byl vyčíslen na 375 567 tis. Kč. Škody na strojích a zařízení dosáhly 244 645 tis. Kč,škody na zásobách a drobném investičním majetku 122 041 tis. Kč. Nahradit se v průběhu roku 2000 podařilo zničené zásoby a opravena byla rozhodující strojní zařízení. Náklady spojené s odstraňováním následků škod z povodně, zejména na strojním zařízení a budovách budou postupně vynakládány v roce 2001 i v roce 2002, tak ja kto umožní cash-flow společnosti.

Současně s likvidací následků povodně pokračovala však TIBA, a.s. v restrukturalizaci sortimentu.

 • Po premiéře na Heimtextil 2000 uvedla úspěšně na trh nový druh dekoračních tkanin a záclon s vypalovanými efekty a prodala jich 109 km. Objem výroby saténů se zvýšil z 865 km v roce 1999 na 1 168 km v roce 2000 a tvořil 5,7 % z veškeré výroby,přičemž výroba saténu bez žehlení se zvýšila více jak dvojnásobně na 624 km. Prodej směsových tkanin se lnem se zvýšil z 521 km na 997 km a tvořil 4,86 % celkové výroby. Objem prodeje konstrukčně nebo technologicky nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou činil 24 %.
 • Od května 2000 zavedla kompletní výrobu přízí a tkanin z viskozových střiží z nového moderního typu vlákna Proviscose rakouské firmy Lenzing a stala se jejím největším odběratelem. Pokračovala ve společných technologických řešeních rozšiřujících aplikace úprav na tkaninách z tohoto vlákna a z Lyocellu
 • Na více jak polovině plochy přádelny v České Skalici byla instalována tkalcovna voálů pro švýcarskou firmu Swiss Voiles, v průběhu roku přijmuto a zaučeno 40 pracovníků. Ve druhé polovině roku 2000 dosáhla tkalcovna požadovaných výrobních a kvalitativních parametrů.
 • Na závod Beroun byl formou pronájmu instalován ověřovací dopřádací stroj Rieter Elitex BT903, jehož výroby zvýšila možnosti prodeje přízí nejvyšší kvality včetně jejich užití v sortimentu akciové společnosti
 • pro závod Josefův Důl, uzavřený 31.8.1999 byl nalezen strategický partner z DálnéhoVýchodu, byl založen společný podnik pod názvem Escorial, spol. s r.o. a objekt závodu tomuto podniku dlouhodobě pronajat. Stavební a montážní práce započaly v listopadu 2000, výroba by měla být zahájena ve 2.pololetí 2001. Předmětem podnikání společnosti Escorial je barvení a úprava textilií.
 • přemisťování strojů, demontovaných na závodě Josefův Důl bylo vlivem povodně přerušeno a pokračuje v roce 2001

Výsledky ve hmotné výrobě odpovídají možnostem, daným omezením výrobních kapacit v tiskárnách po povodni. v přádelnách díky zvýšené poptávce po přízích a jejich kvalitě stoupla výroba na 108,7%. v tkalcovnách bylo v metrech čtverečných vyrobeno stejné množství tkanin,jako v roce 1999. v tiskárnách činil index výroby v metrech čtverečných 92,4% Průměrná cena tiskáren stoupla na 110%. Výroba v konfekci ložních souprav stoupla na 118% v kusech a na 141%v hodnotách výroby.

Výroba zboží stoupla na 104,9%, přidaná hodnota na 104,86 %, zisk dosáhl 26 778 tis. Kč, počet pracovníků klesl na 91%, produktivita práce z přidané hodnoty stoupla na 152 %a průměrné mzdy vzrostly o 113,5 %.

Odbyt textilní výroby stoupl na 101,4%, export hotových tkanin poklesl na 97,15%, export přízí stoupl na 145%, dodávky hotových tkanin do tuzemska vzrostly na 102,35%.

Zásoby klesly o 27 562 tis. Kč tj. 4,4 %.

Podnikatelský záměr na rok 2001

Oblast výroby a odbytu

 • dosáhnout výkony 1 589 529 tis. Kč
 • zajistit zisk ve výši min. 53 000 tis. Kč
 • nárůst cen energií, mezd a ostatních režijních nákladů eliminovat úspornými opatřeními ve všech oblastech činnosti společnosti
 • nárůst cen vstupních surovin eliminovat dohodami se zákazníky o zvýšení cen produkce
 • vyrobit v tiskárnách 23,835 mil. metrů potištěných tkanin
 • zajistit prodej výrobků v jednotlivých odbytových směrech při daných minimálních průměrných cenách dle podnikatelského záměru:
 • přímý vývoz 8 604 km 438 079 tis. Kč
  tuzemsko a SR 9 980 km 407 500 tis. Kč
  Amcan 3 500 km 125 250 tis. Kč
 • prodat min. 2 760 t přízí v hodnotě 250 000 tis. Kč
 • prodat min. 450 km režného zboží v hodnotě 17 000 tis. Kč
 • snížit zásoby hotových výrobků a zboží min. o 28 mil. Kč proti stavu k31.12.2000
 • snížit pohledávky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů min. o 10 mil. Kč
 • zajistit výrobu a prodej 540 tis. ložních souprav a 650 tis. kusových výrobků v celkové hodnotě 269 700 tis. Kč
 • snižovat postupně maloobrátkové zásoby polotovarů, přízí, režného zboží a nedokončené výroby a snížit je alespoň o 33 mil. Kč
 • stanovit míchání suroviny v přádelnách podle náročnosti výrobků a zákazníků
 • snížit prostoje v tkalcovnách o 20%  ušetřit na mzdových a sociálních nákladech2.000tis. Kč
 • nepřekročit průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2001 ve výši 2180 při předpokladu zajištění hmotné výroby.
 • snížit procento souběhů na tiskárně Zálabí na 9% a na tiskárně Vorlech na 10%,tj. o 1%proti skutečnosti 2000 a ušetřit tím min. 2.000 tis. Kč
 • na tiskárnách zajistit dodržení limitu N-volby max. 2%, snížit podíl kg zbytků a žokového odpadu na 1,2 % na závodě Zálabí a 1,8 % na závodě Vorlech.Tím zajistit úspory 500 tis. Kč na Zálabí, 175 tis. na závodě Vorlech
 • realizovat opatření ve zvýšení kvality výroby přádelen ,tkalcoven a tiskáren, přijatá v Cílech jakosti v rámci systému ISO 9002 na rok 2001
 • snížit přesčasovou práci o 20% proti skutečnosti k 31.12.2000
 • mzdovou regulaci závodů podvázat na plnění ukazatelů kvality závodů
 • přeorganizovat výrobu přádelen a tkalcoven do ucelených nepřetržitých provozů, uvolněné kapacity přeskupit podle technické úrovně strojního zařízení, uvolněné stroje prodat. Pro uvolněné plochy najít nové efektivní využití, uspořené pracovníky D a jím odpovídající podíl THP uvolnit
 • zpevnit plnění výkonových norem na limity podle podílu ruční práce v pásmech do 25% - max.105%, do 50% - max. 115%, do 75% - max. 125%.
 • zdokonalit logistiku přepravy výrobků s cílem zlepšení kvality a rychlosti přepravy snížení nákladů

Zhodnocení ekonomických výsledků:

Tiba vykázala v roce 2000 více jak 1,5 mld celkových tržeb. Přidaná hodnota dosáhla 36%tržeb. Osobní náklady pak 61% z PH (lze považovat za dobrý výsledek). Odpisy měla firma na úrovni 80 mil. Kč. PHV pak dosáhla 121 mil. Kč. Nákladové úroky pak měla Tiba ve výši 79 mil. a hosp. výsledek z finanč. operací -99 mil. Kč. Hospodářský výsledek za účetní období pak firma vykázala ve výši 26,8 mil. Kč.

Aktiva celkem měla společnost v netto výši 2,412 mld. Kč. Ve stálých aktivech bylo 1,373 mld., z toho na HIM připadlo 798,5 mil., na finanční investice 574,7 mil.. v oběžných aktivech měla Tiba alokovány 1,022 mld. Kč z toho na zásoby připadlo 600 mil. Na pohledávky 392 mil. a na finanční majetek 29 mil. Kč.

Vlastní jmění se v roce 2000 zvýšilo na 1,377 mld, což bylo 890 Kč majetku připadajícího na jednu akcii. Cizí zdroje měla firma ve výši 1,008 mld.. Na krátkodobé závazky připadlo 440 mil. a na bankovní úvěry připadlo 481 mil. Kč.

Celkově lze shrnout že ekonomika společnosti je mírně zisková. Rentabilita a produktivita práce dosahu na textilní průmysl dobrých hodnot. Splatnost pohledávek a závazků je zhoršená,viz. výše. Obratovost zásob je take podprůměrná, ale vzhledem k oboru podnikání přiměřená. Zadluženost je pak spíše vyšší, ale stale ještě nedosahuje žádných extrémních hodnot. Úvěrová zadluženost je vyšší, nevyhovující je pak struktura úvěrů. Likvidita majetku je nízká.

Stanovení vnitřní hodnoty akcie:

Dle zisku na akcii: Společnost vykázala 17,30 Kč zisku na akcii, což ohodnocuje akcii při P/E 7,5 (neatraktivní odvětví) na 130,- Kč.

Dle účetního vlastního jmění: Tiba měla k 31.12.2000 890,- Kč majetku připadajícího na akcii. Cena dle tohoto měřítka je tedy 890,- Kč.

Dle likvidačního zůstatku: Aktiva firmy je nutné diskontovat. Nejvíce pak pohledávky a to o100 mil., dale pak zásoby o 60 mil., HIM o 70 mil. Náklady spojené s likvidací pak odhaduji na 400 mil. Kč. Po tomto započtení se pak sníží majetek na akcii na úroveň 460,- Kč.

Dle budoucího vývoje: Pokud bude naplněn plan výroby na další období lze očekávat zlepšování hospodářských výsledků společnosti. Proto ohodnocuji akcii dle tohoto měřítka na 150,- Kč.

Výslednou cenu stanovím v poměru 30:10:40:20. Nejvýpovídající považuji cenu dle likvidačního zůstatku a to z důvodu stavu firmy a oboru podnikání. Poté nám výjde vnitřní cena akcie na úrovni 330-350,- Kč.

Vnitřní cenu akcie stanovuji k 31.12.2000 na úroveň 330-350,- Kč.

 
 

na vršek stránky
aktualizace prosinec 2005