UNIPETROL, a.s. - ukázka (typ) fundamentální analýzy, ocenění akcií

Adresa: Kralupy nad Vltavou, a.s., areál Kaučuk, a.s., PSČ: 278 52
IČO: 61672190
ISIN: CZ0009091500
Odvětví: chemický a petrochemický průmysl
Aktivity: činnost ekonomických a organizačních poradců, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
   
Základní jmění: 18.133.476.000,- Kč
Nominální hodnota akcie: 100,- Kč
Druh akcie: akcie na doručitele
Hlavní akcionáři: FNM – 62,99%
   
Dceřiné společnosti: Chemopetrol, a.s. 100%, Kaučuk, a.s. 100%, Česká rafinérská, a.s. 51%, Benzina, a.s. 89%, BETULA, a.s., Kralupol, a.s., VÜACH, a.s., SEGAS uNI, a.s.

Postavení na akciovém trhu:

Akcie jsou obchodovány na hlavním trhu BCPP v segmentu SPAD a na trhu RM-S. Na obou trzích je likvidita velmi vysoká, akcie patří mezi desítku nejlikvidnějších titulů. Denní likvidita v součtu obou trhů je více jak 1,0 mil. ks.. Momentální cena akcie je na úrovni cca 62,- až 68,- Kč a je zhruba 20% pod svým ročním maximem. Volatilita akcie je střední a pohybuje se v řádu několika %. Informace o firmě nejsou podávány v takové kvalitě jako u ostatních společností ze segmentu SPAD, což je odbornou veřejností kritizováno.

Postavení na podnikatelském trhu:

Holding unipetrol má na tuzemském trhu v některých oborech dominantní postavení. Nejziskovější firmou v holdingu je Česká rafinérská, a.s., naopak největší problémy jsou s BENZINOU, a.s.. Výroba v dceřiných firmách je silně závislá na vývoji světových cen ropy. Zvýšení cen ropy má negativní dopad na ziskovost celého holdingu. Společnost má na tuzemském trhu poměrně stabilní postavení, avšak ve výrobě a prodeji pohonných hmot je poměrně vysoká konkurence.

Ekonomické výsledky:

Momentálně jsou dostupné pouze ekonomické výsledky společnosti za rok 1997 a 1998 bez konsolidace.

  1998 1997
Aktiva celkem 21.157.500 21.134.554
Stálá aktiva 19.707.615 18.492.910
HIM 527.124 514.948
Finanční investice 19.148.109 17.965.260
Oběžná aktiva 1.428.734 2.625.463
Pohledávky 1.297.744 1.979.947
Finanční majetek 130.585 645.510
     
Vlastní jmění 18.201.889 20.958.467
Základní jmění 18.133.476 18.133.476
Cizí zdroje 2.914.103 162.882
Dlouhodobé závazky 2.000.000 0,000
Úvěry 669.124 106.260

Ekonomické výsledky mateřské společnosti unipetrol jsou méně vypovídající, než ekonomické výsledky konsolidované, ty však nemáme k dispozici. Hospodářské výsledky za rok 1998 byly negativně ovlivněny tvorbou opravných položek. Část těchto opravných položek byla rozpuštěna již v roce 1999. Tyto ekonomické výsledky zde uvádím spíše pro orientaci a pro stanovení ceny akcie nemají velký význam.

Výpočet vnitřní hodnoty akcie:

  1. Dle hodnoty vlastního jmění na akcii. Vlastní jmění dosahovalo v roce 1998 cca 100% základního jmění, což odpovídá ceně na úrovni 100,- Kč. Vlastní jmění však může být pozitivně ovlivněno případným reálným oceněním finančních investic. Skutečné reálné vlastní jmění firmy by mělo být mnohem vyšší.
  2. Dle aktuálního zisku na akcii. Firma za rok 1998 vykázala ztrátu. V roce 1999 však již byla zisková. Za celý holding je pak očekáván zisk na úrovni 2,0 mld. Kč, což by mělo odpovídat zisku na akcii na úrovni 11,- Kč. Pro ocenění budeme uvažovat ukazatel P/E na úrovni 14 (atraktivita oboru podnikání, strategický obor podnikání, porovnání ostatních akcií na trhu). Konsolidovaný zisk holdingu nám pak ocení akcii na úroveň cca 150,- Kč.
  3. Dle budoucího ekonomického vývoje: Pokud budeme uvažovat, že dojde k ustálení ceny ropy na mezinárodních trzích na dnešní úrovni, lze předpokládat postupný nárůst ziskovosti celé skupiny. Dle informací z tisku je pak očekávána postupná restrukturalizace výroby v Kaučuku a Chemopetrolu a postupné snižování nákladů na výrobu. Společnost se dále zaměří na nejztrátovější podnik ze skupiny Benzinu, a.s., kde již restrukturalizace a optimalizace sítě čerpacích stanic započala. Pro letošní rok je u této firmy očekáváno hospodaření kolem nuly. Pro letošní rok odbornící předpokládají pro celý holding dosažení vyššího zisku. Ocenění akcie dle budoucího ekonomického vývoje lze stanovit na úroveň 165,- Kč.
  4. Srovnání se zahraničím. Na zahraničních trzích se obchodují obdobné podniky jako je unipetrol, a.s. všeobecně za vyšší ceny.

Výpočet ceny:

Nejméně věrohodná je cena dle bodu 1) (nižší ohodnocení finančních investic), proto ji přiřazuji pouze 20% váhy. Ceně dle bodu 2) přiřazuji 30% váhy (jelikož musíme počítat se ziskem za celý holding) a ceně dle bodu 3) přiřazuji 50% váhy. Po výpočtu získáme vnitřní cenu akcie na úrovni 140-150,- Kč. Dnešní cena akcie je tedy hluboce pod vypočtenou cenou.

Další faktory:

Negativně cenu ovlivňuje zhoršená informovanost společnosti o svých podnikatelských aktivitách, výrazné zvýšení cen ropy na mezinárodních trzích a také nulová dividendová politika. Pozitivně naopak cenu ovlivní případná chystaná privatizace státního podílu a vstup strategického partnera a dále očekávané lepší hospodářské výsledky letošním roce.

Můj názor:

Cenu akcií unipetrolu považuji z fundamentálního pohledu za podhodnocenou a to zhruba o 30% k dnešním cenám. Vývoj v letošním roce očekávám u této akcie pozitivní a to hlavně z důvodu ustálení cen ropy, zlepšení hospodářských výsledku firmy a také z důvodu chystané privatizace. Podle mého názoru by se cena akcií této společnosti mohla ke konci letošního roku pohybovat na úrovni 80 – 90,- Kč. Po vstupu strategického partnera pak očekávám další posilování kursu.

 
 

na vršek stránky
aktualizace prosinec 2005